top of page
mlody-biznesmen-klikajac-wirtualny-przycisk.jpg
Ścieżka SMART

 • Ścieżka SMART to nowy konkurs wspierający projekty B+R+I w programie FENG 2021-2027.

 • Celem Ścieżki SMART jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

 • Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw MŚP, dużych przedsiębiorstw, konsorcjów tych podmiotów wraz z organizacjami badawczymi.

 • Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów:

  • moduły obligatoryjne: moduł B+R lub wdrożenie innowacji,

  • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

 • W przypadku przedsiębiorstw MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps, mid-caps) muszą zrealizować co najmniej moduł B+R, wszystkie pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

 • Środki są rozdysponowane w trybie konkursowym, w ramach którego wyłaniane są projekty najlepiej spełniające kryteria oceny. 

Moduły obligatoryjne

U.S. Shipping Options:
Free delivery (10-12 days)
Fast delivery (4-6 days)
Express delivery (1-2 days)

International shipping rates vary by country.

Moduły fakultatywne

I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.

370.jpg
Warunki konkursu

 

 • z artykułu

 • projekty linearne

 • dotacja warunkowa

 • zapisy waloryzacyjne

 • ekoinnowacje i innowacje cyfrowe

Zalety konkursu Szybka Ścieżka

 

 • wysoki budżet, w roku 2020 przewidziano ponad 1.2 mld PLN na wszystkie konkursy POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

 •  szybka procedura rozpatrywania wniosków- do 90 dni,

 • 25% ryczałt naliczany od całkowitej wartości projektu na wydatki, których nie trzeba dokumentować,

 • zaliczkowanie do 90% dofinansowania,

 •  możliwość zlecania prac podwykonawczych B+R do 60% kosztów kwalifikowanych,

 •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych do 20% kosztów całego projektu,

Terminy naborów i budżety konkursów

22.03-04.05.2021 | 300 mln PLN

Szybka Ścieżka 2021

Jak możemy pomóc?

BEZPŁATNA konsultacja online

screenshot_20160911_182514.png
bottom of page