3.jpg
Dlaczego Szybka Ścieżka

 • Szybka Ścieżka to najpopularniejszy w Polsce konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

 • Dofinansowanie w ramach konkursu POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących:

  • badania przemysłowe,

  • prace badawczo- rozwojowe,

  • prace przedwdrożeniowe,

 • Wsparcie kierowane jest na projekty obejmujące opracowanie nowych lub ulepszonych w skali rynku polskiego produktów/usług/technologii wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

 • Dofinansowaniem objęte są zarówno przedsiębiorstwa MŚP działające na lokalnym rynku, jak i duże przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym,

 • Środki są rozdysponowane w trybie konkursowym, w ramach którego wyłaniane są projekty najlepiej spełniające kryteria oceny. 

Na badania przemysłowe:

 • do 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw

 • do 75% dla średnich przedsiębiorstw

Na prace rozwojowe:

 • do 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw

 • do 50% dla średnich przedsiębiorstw

Na prace przedwdrożeniowe:

 • 90% w ramach pomocy de minimis

 • 50% w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

Jaki jest poziom dofinansowania

Na badania przemysłowe:

 • 65%

Na prace rozwojowe:

 • 40%

Na prace przedwdrożeniowe:

 • 90% ramach pomocy de minimis

MŚP

Duże przedsiębiorstwa

headquarter.jpg
123.jpg
Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Wynagrodzenia

money (1).png

Wynagrodzenia brutto brutto pracowników biorących udział w pracach B+R na umowę o pracę, zlecenia, umowy o dzieło.

Prototyp/ demonstrator technologii

manufacture.png

Wydatki związane z zakupem lub wytworzeniem prototypu/demonstratora technologii

Podwykonawstwo

partner.png

Zlecenia podwykonawstwa prac B+R.

Surowce i materiały

toilet-roll.png

Surowce i materiały niezbędne do badań np.: paliwo, oleje, odczynniki chemiczne, elektrody, itp.

Wynajem/ leasing

lease.png

Odpłatne korzystanie z powierzchni niezbędnej do prowadzenia badań, z aparatury naukowo-badawczej i  urządzeń technicznych

Promocja

promotion.png

Koszty publikacji, strona internetowa, materiały promocyjne

Aparatura badawcza i WNiP

microscope.png

Koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej i WNiP tj: oprogramowanie, licencje, patenty.

Budynki i grunty

architecture.png

Dzierżawa budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków do 10% kosztów projektu

Koszty pośrednie

euro.png

Stanowią 25% kosztów projektu pomniejszone o  koszty podwykonawstwa, nie ma obowiązku przedstawiania dokumentów księgowych.

370.jpg
Kryteria punktowane
oceny projektów

 

 •  ISTOTA PROJEKTU​ - ocenie podlega, czy projekt powstał zgodnie z logiką „od pomysłu do rynku”, oceniana jest koncepcja projektu, jego cel oraz przyjęta metodologia badawcza, która ma doprowadzić do opracowania nowego rozwiązania​.

 • REALIZACJA PROJEKTU - ocenie podlega sposób prowadzenia projektu, w jakim stopniu zaplanowany sposób realizacji oraz zarządzania projektem, zespół projektowy oraz zasoby techniczne zapewnią jego prawidłową realizację i osiągnięcie zakładanych rezultatów.

 • ​WDROŻENIE WYNIKÓW PROJEKTU - ​oceniane są aspekty związane z wdrożeniem wyników projektu, jakie będzie miało ono znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa i polskiej gospodarki.

 • WDROŻENIE NA TERENIE RP- ocenie podlega, czy wdrożenie wyników nastąpi na terytorium RP w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

Zalety konkursu Szybka Ścieżka

 

 • wysoki budżet, w roku 2020 przewidziano ponad 1.2 mld PLN na wszystkie konkursy POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

 •  szybka procedura rozpatrywania wniosków- do 90 dni,

 • 25% ryczałt naliczany od całkowitej wartości projektu na wydatki, których nie trzeba dokumentować,

 • zaliczkowanie do 90% dofinansowania,

 •  możliwość zlecania prac podwykonawczych B+R do 60% kosztów kwalifikowanych,

 •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych do 20% kosztów całego projektu,

Terminy naborów i budżety konkursów

22.03-04.05.2021 | 300 mln PLN

Szybka Ścieżka 2021

Jak możemy pomóc?

BEZPŁATNA konsultacja online

screenshot_20160911_182514.png