top of page
Ulga B+R

Ulga B+R jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych form wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy i jednocześnie doskonałą zachętą do rozwijania firmy poprzez uwalnianie dodatkowych środków finansowych. Pozwala ona podatnikom CIT i PIT na odliczenie od podstawy opodatkowania nawet 200% kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 100% pozostałych kosztów kwalifikowanych z poniesionej działalności B+R, (centra B+R mogą odliczyć 200% wszystkich kosztów kwalifikowanych).

W praktyce z ulgi B+R może skorzystać firma niezależnie od tego czy w ramach przedsiębiorstwa ma wyodrębniony dział badawczo-rozwojowy czy też nie. W większości przypadków pracami B+R będą czynności, które koncentrują się wokół tworzenia produktu, ulepszania go, tworzenia lub optymalizacji technologii produkcji czy testowania nowych materiałów celem redukcji kosztów przedsiębiorstwa. Ulgę można rozliczać do 5 lat wstecz składając korektę deklaracji CIT/ PIT.

Zasady

Działalność B+R

concept.png

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i odpowiednie jej udokumentowanie.

Koszty kwalifikowane

Deklaracja CIT/PIT BR

money (1).png

Wyodrębnienie i udokumentowanie ponoszenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej

document.png

Złożenie deklaracji podatkowej

CIT-BR lub PIT-BR

Przykładowa kalkulacja
kosztów kwalifikowanych
notesdlatatyzcieniem.png

Koszty działalności B+R związanej z rozwojem produktu 'A' 

 1. Wynagrodzenia płacowe z narzutami

2. Zlecenia i umowy o dzieło

3. Zakupy sprzętu (nie będącego środkami       

    trwałymi)

4. Zakupy materiałów i surowców

5. Koszty wypożyczenia aparatury B+R

6. Ekspertyzy i usługi doradcze

7. Zgłoszenie patentowe

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE

ULGA B+R

470.000 PLN

195.000 PLN

 68.000 PLN

 17.500 PLN

 42.100 PLN

 16.600 PLN

  4.200 PLN

 813.400 PLN

154.546 PLN

14250.jpg
Możemy pomóc
  • w mapowaniu procesów badawczo-rozwojowych

  • w opracowaniu rejestru projektów B+R,

  • w przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów księgowych,

  • w identyfikacji kosztów kwalifikowanych,

  • w przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej,

  • w przygotowaniu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej (opcjonalnie),

  • w przygotowaniu deklaracji CIT-PIT/BR,

  • we wsparciu w zakresie rozliczenia ulgi B+R przed organem podatkowym

Dokumentacja dla celów ulgi B+R jest autoryzowana przez

doradcę podatkowego.

FAQ
Raporty o dochodach z podatków

Jakiego rodzaju prace kwalifikują się jako prace B+R?

Działalność B+R to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W praktyce są to przykładowo: prace nad nowym produktem lub rozwojem funkcjonalności istniejącego produktu, prace optymalizujące technologię produkcji, prace nad kompatybilnością oprogramowania, itp.

Czy konieczna jest współpraca z jednostkami naukowymi?

Nie ma konieczności zlecania prac jednostkom naukowym ani centrom B+R. Przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić prace badawczo-rozwojowe.

Jaki jest wymagany poziom innowacyjności?

Wystarczające jest wprowadzenie zmian lub ulepszeń w produkcie/ usłudze na poziomie przedsiębiorstwa.

Czy prace B+R muszą zakończyć się wdrożeniem produktu do sprzedaży?

Prace B+R są zawsze obarczone ryzykiem niepowodzenia, w związku z tym prawo do ulgi przysługuje również w przypadku, gdy produkt ostatecznie nie zostanie wprowadzony na rynek.

Jakie podmioty mogą skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą i ponoszące koszty kwalifikowane z tytułu działalności B+R.

Newsy

screenshot_20160911_182514.png

BEZPŁATNA konsultacja online

email.png
phone-call.png

Skorzystaj z ulgi B+R

bottom of page