top of page
mlody-biznesmen-klikajac-wirtualny-przycisk.jpg

designed by Artphoto_Studio - Freepik.com

Ścieżka SMART

​Ścieżka SMART to jeden z najbardziej atrakcyjnych programów dotacyjnych na lata 2021-2027.

Celem programu jest dofinansowanie projektów ukierunkowanych na wzmacnianie zdolności badawczo-rozwojowych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania innowacji w działalności przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Cechą charakterystyczną Ścieżki SMART jest modułowość projektów, która umożliwia aplikowanie o dofinansowanie aż w 7 obszarach obejmujących:

  • Moduły obligatoryjne: Prace B+R, Wdrożenie innowacji,

  • Moduły fakultatywne: Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Internacjonalizacja, Kompetencje.

Program kierowany jest do przedsiębiorstw MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (przedsiębiorstw z sobą lub z instytucjami naukowymi czy jednostkami badawczymi).

Moduły obligatoryjne

Prace B+R

Zakres prac: prowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym tworzenie demonstratora/prototypu oraz testowanie rozwiązań w celu opracowania innowacyjnego co najmniej na skalę kraju produktu lub usługi planowanego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wdrożenie innowacji

Zakres prac: wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie nowego lub ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) albo

nowego lub ulepszonego procesu biznesowego  (innowacji w procesie biznesowym)​. 

W przypadku przedsiębiorstw MŚP wniosek o dofinansowanie musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe przedsiębiorstwa muszą obligatoryjnie zrealizować co najmniej moduł B+R.

Moduły fakultatywne

Infrastruktura B+R

Zakres prac: utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego. Wsparciu podlega inwestycja w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, prowadzającej do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali polskiego rynku. Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R.

Cyfryzacja

Zakres prac: transformacja cyfrowa (rozumiana jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej) działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa, prowadząca do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Zazielenienie przedsiębiorstw

Zakres prac: działania ukierunkowane na zieloną transformację przedsiębiorstwa, które mogą dotyczyć m.in.: usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Internacjonalizacja

Zakres prac: promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej.

Kompetencje

Zakres działań: rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem: zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, nabywanie kwalifikacji; nabycie kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej dofinansowanej w ramach projektu.

Robot komputer
Warto wiedzieć

Projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje .

Moduły projektowe mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

Moduł B+R (jeśli jest realizowany) musi stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów projektu.
Wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R dla dużych przedsiębiorstw dla których jest to moduł obowiązkowy wynosi minimum 1 mln PLN .
Moduł Wdrożenie Innowacji finansowany jest w formie dotacji warunkowej, czyli jest uzależniony od przychodów uzyskanych w rezultacie zrealizowanego projektu.
Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31.12.2029 r.

Kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania projektu,
przy czym jednorazowa transza zaliczki nie może być wyższa niż 40% wartości dofinansowania.

Terminy naborów

27 czerwca – 24 października 2024

nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 2.112 mld zł

nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 890 mln zł

nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych MŚP- alokacja 222 mln zł.

nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw- 

alokacja 445 mln zł.

10 stycznia 2025 – 28 marca 2025

 nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO– alokacja 1.300 mln zł.

Jak możemy pomóc
155614-OUESZR-141.jpg

 

 

Przeprowadzimy bezpłatną analizę projektuzapoznamy się z pomysłem inwestycyjnym, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania, określimy szanse pozyskania dofinansowania, więcej

Przygotujemy dokumentację aplikacyjną- dokonamy optymalizacji koncepcji projektu, sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą, więcej

Rozliczymy przyznaną dotację-  zweryfikujemy kwalifikowalność wydatków oraz prawidłowość opisu dokumentów finansowo-księgowych, przygotujemy wnioski o płatność, przeprowadzimy ofertowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności,  przygotujemy wzory oznakowania, skoordynujemy działania podczas kontroli projektu, więcej 

BEZPŁATNA konsultacja online

screenshot_20160911_182514.png
bottom of page