top of page

FUNDUSZE NORWESKIE

OIH9JD0.jpg

CZYM SĄ FUNDUSZE NORWESKIE

Fundusze norweskie czyli Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej nowym członkom Unii Europejskiej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Celem funduszy norweskich jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz rozwój współpracy dwustronnej.  Dzięki środkom norweskim państwa Europy Środkowej i Południowej należące do UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój wielu obszarów gospodarczych i społecznych, a państwa darczyńcy otrzymują dostęp do rynku wewnętrznego UE, pomimo, że nie są członkami UE. W poprzednich dwóch edycjach programu wdrożono projekty o wartości 1,136 mld euro, które obejmowały m.in. program monitoringu powietrza w Krakowie, zainstalowano ponad 12 tys. urządzeń i systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii,zrealizowano ogromną ilość projektów termomodernizacyjnych,a także odnowiono zabytki z listy światowego dziedzictwa UNESCO w Malborku, Zamościu, Krakowie, itd.

 

Polska podpisała w 2017 r. umowy międzyrządowe  (Momorandum of Understanding) w sprawie III już edycji funduszy norweskich w ramach której otrzyma 809,3 mln EUR, co oznacza, że jest największym beneficjentem tej pomocy zagranicznej. Środki norweskie są przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, szkół, organizacji NGO, instytucji zdrowia i kultury i są obecnie doskonałą alternatywą w sytuacji, kiedy fundusze UE z głównych osi priorytetowych perspektywy 2014-2020 są na wyczerpaniu, a budżet dla nowej perspektywy 2021-2027 jest w fazie planowania. Koordynatorem funduszy jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a poszczególne programy będą zarządzane przez ministerstwa lub jednostki finansujące, takie jak np. Narodowe Centrum Nauki, PARP, NCBiR. Więcej informacji nt. funduszy norweskich na stronie MIiR https://www.eog.gov.pl/.

 

FUNDUSZE NORWESKIE DLA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczególną uwagę zwracamy na Program Innowacyjność, w ramach którego zostaną zrealizowane działania wymienione poniżej, nabory rozpoczynają się 07.01.2020 i będą trwały do 14.05.2020 r.

Screenshot_1.jpg

Jak wspieramy firmy

w pozyskaniu dotacji

Analiza potrzeb

search.png

W pierwszej kolejności zapoznajemy się z pomysłem inwestycyjnym, po czym staramy się poznać firmę, jej potencjał osobowy i techniczny oraz potrzeby. Na tym etapie również wstępnie weryfikujemy status MŚP i sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu rozpoznaniu budujemy sobie ogólny obraz przedsiębiorstwa, otoczenia, projektu  i możliwości w kontekście pozyskania dofinansowania. Jeżeli projekt nie spełnia warunków do aktualnych naborów to wskazujemy co należy zmienić i jak się przygotować do następnego naboru

Wskazanie szans

road.png

Badamy  na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe i identyfikujemy obszary, które będą wymagały dopasowania. Następnie weryfikujemy na ile projekt spełnia kryteria konkursowe i określamy ryzyka oraz sposoby ich minimalizowania.

Propozycja modelu współpracy

partner.png

Jeżeli projekt przeszedł pozytywnie analizę potrzeb i wykazuje realne szanse dla pozyskania dofinansowania, to  uzgadniamy założenia przyszłej współpracy. Na tym etapie uszczegóławiamy koncepcje przyszłego projektu i wskazujemy obszary wymagające podjęcie działań i modyfikacji w celu optymalizacji projektu.

Optymalizacja koncepcji

industry.png

Aplikowanie o dotację to skomplikowany i pracochłonny proces, który wymaga bardzo dobrej znajomości warunków formalnych poszczególnych konkursów jak i przepisów prawa. W trakcie tego procesu dokonujemy optymalizacji koncepcji projektu w odniesieniu do głównych obszarów merytorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej przy maksymalnym udziale pomocy publicznej i wysokim prawdopodobieństwie otrzymania wsparcia. Preferujemy pracę wg. realistycznego harmonogramu w celu uniknięcie nadmiernego pośpiechu i działania na ostatnią chwilę, ponieważ dobry projekt to przemyślany projekt.

Tworzenie dokumentacji

document.png

Na tym etapie tworzymy biznesplan w oparciu o wypracowaną z klientem koncepcję, konstruujemy harmonogram rzeczowo-finansowy i przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty wraz z analizami finansowymi, patentowymi i załącznikami. Rekomendujemy rozwiązania projektowe pod kątem umowy z podmiotami trzecimi, umowy konsorcjum i ochrony własności intelektualnej. Po ostatecznej weryfikacji całościowa dokumentacja jest gotowa do złożenia za pośrednictwem generatora wniosków

Weryfikacja

projektu

search (1).png

W fazie weryfikacji wniosku kontaktujemy się z jednostką finansującą i jeżeli tego wymaga konkurs, przygotowujemy przedsiębiorcę do spotkania z Komisją Oceny Projektu. Po uzyskaniu przez projekt pozytywnej rekomendacji do dofinansowania przygotowujemy niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.

Bezpłatnie skonsultuj swój projekt

1534.jpg
email.png
phone-call.png
bottom of page