• Dotacje na rozwój firmy

  Skorzystaj z dotacji unijnych na rozwój Twojej firmy, możesz otrzymać dotacje na rozwój innowacyjnych produktów i technologii, tworzenie centrów badawczo-rozwojowych ...

  Czytaj dalej
 • Dotacje na założenie firmy

  Masz pomysł na założenie firmy, skorzystaj z dotacji unijnych, z których sfinansujesz zakup niezbędnego wyposażenia, oprogramowania, koszty marketingowe i koszty adaptacji pomieszczeń ...

  Czytaj dalej

wtorek, 4 lipca 2017

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

with No comments 


Jednym z priorytetów polityki rozwojowej Polski jest koncentracja tematyczna innowacji, czyli wspieranie rozwoju przedsięwzięć w dziedzinach, w których Polska ma szansę się specjalizować i tworzyć trwałą przewagę konkurencyjną. Temu właśnie mają służyć określone przez Ministerstwo Rozwoju Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Krajowe Inteligentne Specjalizacje to jedno z najważniejszych pojęć w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, każdy projekt ubiegający się o dotację z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój musi wpisywać się przynajmniej w jedną inteligentną specjalizację jak poniżej:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne;
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej;
3. Wytwarzanie produktów leczniczych;

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego;
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji);
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo;
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie;

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty;
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe;
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne;
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących;
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych;
18. Optoelektroniczne systemy i materiały;
19. Inteligentne technologie kreacyjne;
20. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami najwięcej mają skorzystać takie projekty ubiegające się o dofinansowanie, które z jednej strony wpisują się w zakres KIS, a z drugiej odznaczają się wysokim potencjałem innowacyjnym.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje są dokumentem otwartym, to znaczy nie ustanowionym raz na zawsze, a podlegającym ciągłej weryfikacji w celu uwzględniania zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Szczegółową listę KIS można pobrać tutaj: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf
 

Dotacje z LGD to szansa dla przedsiębiorczych w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich

with No comments Jeżeli jesteś mieszkańcem małego miasteczka do 20 tys. mieszkańców albo zamieszkujesz obszar wiejski, to masz szansę na rozwój swojej firmy korzystając z dotacji unijnych. Od zeszłego roku działają tzw. Lokalne Grupy Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach, a skorzystać z dotacji mogą zarówno istniejące już firmy, jak i osoby dopiero planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czym są Lokalne Grupy Działania (LGD)?

Otóż LGD to rodzaj partnerstwa terytorialnego,   zrzeszającego lokalne organizacje oraz mieszkańców gmin należących do poszczególnych Grup.  Misją Lokalnych Grup Działania jest podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie, rolnictwa oraz turystów, jak również wspieranie różnorodnych inicjatyw społecznych, opierających się na zasobach przyrodniczych i kulturalnych obszaru, na jakim działają. Swoje działanie opierają na funduszach, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

LGD to jedna z ciekawszych możliwości pozyskania bezzwrotnej dotacji, która może obejmować m.in. prace budowlane niezbędne do rozpoczęcia lub rozwoju działalności, zakup maszyn, wyposażenia, oprogramowania, jak również inne koszty szczegółowo opisywane w specyfikacji konkursowej. Konkursy organizowane przez LGD obejmują szeroki zakres działalności związanej z produkcją, handlem, lub usługami (np. turystycznymi). To bardzo atrakcyjne dotacje, które umożliwiają sfinansowanie aż do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji w przypadku istniejących firm i nawet do 100% dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Poziom dotacji wynosi odpowiednio, do 300 tys. PLN (dla istniejących przedsiębiorstw) i średnio ok. 60 tys. PLN dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wspomniane dotacje należą do łatwiejszych do pozyskania, mniej wymagających niż typowe dotacje z programów regionalnych czy krajowych i są szansą na pozyskanie atrakcyjnych środków dla małych przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć przygodę z biznesem.

Kto może ubiegać się o dotację z LGD?

 • Wyłącznie mieszkańcy gminy wchodzącej w obręb działania LGDwsi i miast do 20 tys. mieszkańców.
 • Firma ubiegająca się o wsparcie musi być zlokalizowana na obszarze działania gminy zrzeszonej w LGD (planowana inwestycja musi również mieć miejsce na tym terenie), musi funkcjonować co najmniej rok w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku i odprowadzać składki do ZUS.
 • Wymagane jest też utworzenie miejsca pracy, przynajmniej jednego, a im więcej tym lepiej dla oceny projektu.
 • O środki na rozpoczęcie działalności mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy, pod warunkiem, że nie są ubezpieczeni w KRUS.
 • W przeciwieństwie do dotacji oferowanych przez Urząd Pracy nie wymaga się, aby taka osoba koniecznie była bezrobotna. Pod uwagę brany jest także fakt, czy wnioskodawca lub pracownik pochodzą z tzw. grupy osób defaworyzowanych, co jest dodatkowo punktowane podczas oceny. Do takiej grupy zalicza się w zależności od LGD m.in. kobiety, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy przez przynajmniej 12 miesięcy), osoby poniżej 30 i powyżej 50 roku życia.
Każde LGD dodatkowo tworzy lokalne kryteria związane z charakterystyką regionu, tak, aby były one zgodne z tzw. Lokalną Strategią Rozwoju. Warto zainteresować się dotacjami z LGD i zawalczyć o korzystne wsparcie w realizacji swoich pomysłów biznesowych.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Nowy, uproszczony konkurs w ramach "Szybkiej ścieżki"

with No comments 


dotacje na innowacje- mojedotacje.pl


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 1 czerwca br. konkurs na realizację prac B+R wprowadzając łatwiejsze zasady aplikowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  z poza województwa mazowieckiego (POIR 1.1.1 Uproszczone projekty B+R). Jeśli dotychczas nie korzystałeś ze wsparcia w ramach POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Pierwsza Oś) ani z Projektu „BRIDGE Alfa”, a potrzebujesz środków na realizację projektu, którego przedmiotem są prace badawczo-rozwojowe to warto aplikować w tym konkursie, należy jednak pamiętać, że cały projekt trzeba zrealizować do końca III kwartału 2018 roku.


Budżet konkursu wynosi 150 mln PLN, nabór trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia br. NCBR deklaruje rozstrzygnięcie konkursu w ciągu 60 dni. Dobrą wiadomością jest niski próg minimalnych kosztów kwalifikowalnych wynoszący 300 tys. zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.2 mln PLN.


Dla nowego konkursu w ramach „Szybkiej ścieżki” przewidziano uproszczony zestaw kryteriów oceny projektów. Wystarczające do spełnienia kryterium „Nowość rezultatów projektu” (1 pkt) będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Niemniej jednak nadal projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i być projektem badawczym. Maksymalna liczba punktów (3 pkt) zostaje przyznana projektowi przewidującemu powstanie innowacyjnych produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne, ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku. NCBR rezygnuje również z obligatoryjnego wymogu posiadania umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i zarządzającej oraz podwykonawcami jako wymogu obligatoryjnego (dla chętnych posiadanie takich umów będzie warunkiem otrzymania maksymalnej oceny w ramach kryterium, tj. 5 punktów).


Wydaje się, że dzięki zaproponowanym dobrym zmianom, udział w konkursie wezmą przedsiębiorcy, którzy niekoniecznie mają duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, ale mają pomysły i rozwijają swój potencjał technologiczny, a złożenie wniosku w nowym konkursie „Szybkiej ścieżki” może stanowić ważny krok na drodze rozwoju firmy w oparciu o wypracowane przez siebie innowacje.


Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

piątek, 19 maja 2017

Słowniczek terminów dotacji unijnych

with No comments 
dotacje unijne, słowniczek terminów

Dotacja
To bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana beneficjentowi w ramach działań finansowanych z funduszy unijnych. W konkursach dotacyjnych beneficjent (np. przedsiębiorca) musi najpierw wyłożyć swoje środki, na sfinansowanie określonego zakresu prac, a następnie odzyskać je w formie refundacji z dotacji. Często istnieje jednak możliwość zaliczkowania i etapowego rozliczania projektów co jest ułatwieniem z punktu widzenia obsługi finansowej cash-flow inwestycji.

Beneficjent 

Podmiot, który korzysta ze środków UE takich jak np. dotacja na potrzeby realizacji danego projektu.

Wydatek kwalifikowany
Wydatek lub koszt poniesiony zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosownych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, w ramach poszczególnych programów operacyjnych kwalifikujący do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację tego programu. Wydatki kwalifikowane mogą obejmować np.: koszty budowy, rozbudowy, zakupy aparatury, oprogramowania, prace zlecone, wynagrodzenia, koszty pośrednie. Wydatki kwalifikowane dzielą się potocznie na „twarde” czyli obejmujące aktywa tj. nieruchomości, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, oraz ‘miękkie’ związane z wynagrodzeniami, szkoleniami, stypendiami, itd.


Wniosek o dotacje 

Formularz który wypełnia podmiot aplikujący, zawierający dane o podmiocie wraz z mniej lub bardziej szczegółowym w zależności od konkursu, opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wniosek aplikacyjny najczęściej musi być opatrzony dodatkowymi załącznikami takimi jak: biznesplan z analizą finansową lub studium wykonalności oraz dodatkowymi dokumentami formalnymi.
 

Instytucja pośrednicząca 
Podmiot, któremu została powierzona realizacja zadań takich jak przeprowadzanie konkursów i nadzór nad rozliczaniem projektów w ramach określonych programów operacyjnych np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), inne. Przykładowe instytucje pośredniczące to np. NCBiR, PARP, BGK, inne.

Biznesplan
Biznesplan to dokument zawierający analizę opłacalności danego przedsięwzięcia, czyli projektu w celu pozyskania przez beneficjenta dotacji. Biznesplan zawiera opis celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych i najczęściej składa się z następujących części:
•    opis działalności przedsiębiorstwa
•    charakterystyka przedsięwzięcia
•    analiza rynkowa
•    opis produktu lub usługi, której dotyczy biznesplan
•    opis strategii
•    marketingowej
•    plan finansowy

Studium wykonalności
Inaczej „feasibility study” oznacza opracowanie zawierające ocenę potencjału projektu, dla wsparcia decyzji nt. jego realizacji, poprzez możliwie jak najbardziej obiektywne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia. Studium wykonalności składa się najczęściej z: analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej i analizy strategicznej

Rozliczanie dotacji 

Realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych wymaga dbałości o kwestie merytoryczne i proceduralne. Cel projektu zostanie osiągnięty jeżeli beneficjent wykona zgodnie z harmonogramem realizacji i płatności wszystkie działania w rezultacie których powstanie produkt lub usługa, możliwa do obiektywnego zweryfikowania na podstawie wskaźników (produktu i rezultatu).  Dodatkowo beneficjent musi wykazać, że podczas realizacji stosował wymagane procedury z zachowaniem konkurencyjności w procesie ofertowania i zakupów, jak również poniósł koszty kwalifikowane projektu. Niekiedy zdarza się, że podczas realizacji konieczne są zmiany zakresu projektu, które bezwzględnie muszą być formalne uzgodnione z instytucja pośredniczącą, w przeciwnym wypadku mogą prowadzić do obniżenia części lub całości kwoty dotacji na etapie rozliczania projektu.środa, 26 kwietnia 2017

Dofinansowanie dla firm na badania przemysłowe i prace rozwojowe

with No comments 


Dofinansowanie dla firm www.mojedotacje.pl


Jeszcze tylko do 30.06.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR dla zadania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W trwającym naborze na wsparcie przeznaczono pulę 1 mld PLN i w ramach tego konkursu przedsiębiorstwa MSP (mikro, mali i średni) mogą pozyskać dofinansowanie na rozwój nowych produktów, usług i technologii. Założeniem konkursu jest podniesienie innowacyjności firm MSP poprzez wykorzystanie rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie dla firm, na jakich warunkach?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN
Maksymalna wartość dotacji wynosi 20 mln EUR
Intensywność wsparcia wynosi maksymalnie do 80% i zależy od wielkości przedsiębiorstwa MŚP,  celu projektu (badania przemysłowe lub prace badawczo-rozwojowe) i zawiera dodatkową 15%  premię jeżeli projekt przewiduje szerokie rozpowszechnienie wyników badań.


Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
•    wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej
•    udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących 

     Wnioskodawcy praw własności przemysłowej
•    sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu   

     wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:
•    koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami wynagrodzeń
•    koszty aparatury naukowo-badawczej
•    koszty usług badawczych i doradczych
•    koszty operacyjne i ogólne (limitowane)


Projekty muszą się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, koszty podwykonawstwa mogą wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, a podwykonawstwo może być zlecane wyłącznie jednostkom naukowo-badawczym.
 

Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.sobota, 22 kwietnia 2017

Dotacje dla firm z województwa pomorskiego inwestujących w innowacje

with No comments 

Dotacje dla firm www.mojedotacje.pl


Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła 31.03.2017 nabór wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach poddziałania RPO 1.1.1 Ekspansja przez innowacje. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacyjnej czyli bezzwrotnego dofinansowania na realizację n/w zadań:
 • badania przemysłowe i prace badawczo-rozwojowe (przygotowanie prototypów, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacja oraz uruchomienie pierwszej produkcji)
 • wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych (przygotowanie lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego)
 • zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know- how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą
 • realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami
 • budowę, rozbudowę, przebudowę laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
 • zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług
 • stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu / technologii realizowane w formule projektu grantowego

Dotacje dla firm innowacyjnych, ale jakich i na jakich warunkach?

Dotacje w ramach poddziałania RPO 1.1.1 będą przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania i/lub prowadzący prace badawczo-rozwojowe i/lub korzystających z usług jednostek badawczo-rozwojowych, a projekty będą musiały wpisywać się do Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Na dotacje mogą liczyć również innowacyjne start-upy, szkoły wyższe i podmioty sfery B+R współpracujące z przedsiębiorstwami w realizacji i praktycznym wdrożeniu wyników badań oraz prac rozwojowych i/lub dysponujące ich wynikami.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie/duże) oraz celu inwestycji, o czym pisałem powyżej przedsiębiorstwa otrzymają różne wsparcie, na najwyższe wsparcie pokrywające  do 80% kosztów kwalifikowanych mogą liczyć przedsiębiorstwa mikro i małe inwestujące w badania przemysłowe.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych oraz maksymalna wartość dofinansowania nie są limitowane, budżet dla podzadania RPO 1.1.1 wynosi 102 mln PLN. Dotacje będzie można przeznaczyć na:

 •     Zakup nieruchomości
 •     Zakup robót i materiałów budowlanych
 •     Koszty aparatury, sprzętu
 •     Koszty wartości niematerialnych i prawnych
 •     Koszty personelu zaangażowanego w projektu
 •     Koszty prac badawczo-rozwojowych
 •     Koszty ekspertyz, analiz
 •     Inne koszty niezbędne do realizacji inwestycji
Wnioski można składać od 01.08.2017 do 30.09.2017 r. Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

czwartek, 20 kwietnia 2017

Jak planować finansowanie pod projekty unijne

with No comments 


Często spotykam klientów, którzy szczególnie podczas pierwszego spotkania spodziewają się, że unia wszystko im sfinansuje, a przedsiębiorca ma wymyśleć tylko dobry chwytliwy temat. Niestety, życie nie jest takie proste, unia sfinansuje nasz projekt, ale pod warunkiem, że my sami wyłożymy najpierw z własnej kieszeni, lub kredytu, a jak to działa pisze poniżej.

Montaż finansowy pod projekty unijne

 Dotacja jest bezzwrotnym dofinansowaniem projektu, a kwota dotacji wynika z  intensywności dofinansowania danego konkursu (np. 45%, 50%, 70%) w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych projektu i najczęściej jest wypłacana w formie refundacji, np. po zakończeniu danego etapu. W niektórych projektach badawczo-rozwojowych z programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) istnieje możliwość zaliczkowania, każdorazowo należy sprawdzić to w dokumentacji konkursowej.

Projekty unijne w obecnej perspektywie (2014-2020) mają najczęściej taką konstrukcję, że jeżeli ktoś planuje dofinansowanie swojego np. innowacyjnego pomysłu/projektu, to musi posiadać, albo własne środki, albo zdolność kredytową do sfinansowania większości kosztów kwalifikowanych, w niektórych konkursach może sfinansować wkład własny np. z pożyczki od trzeciej firmy.  Trzeba mieć świadomość tego, że kwota dotacji jest obliczana w stosunku do kosztów kwalifikowanych netto projektu, bez VAT, a to oznacza, że przy planowaniu finansowania musimy uwzględnić posiadanie środków na jego pokrycie, oczywiście przy założeniu że nie występujemy o zwrot VAT. Przykładowy montaż finansowy projektu pokazałem poniżej.
 I tutaj parę uwag tytułem wyjaśnienia:
 •     w powyższym przykładzie projekt składa się z czterech etapów rozliczanych kwartalnie,   najczęściej etapy określa się w ujęciu kwartalnym, lub półrocznym
 •     etapy powinny stanowić skończoną całość możliwą do zweryfikowania (np. zakup aparatury, oprogramowania, prace remontowe pomieszczeń)
 •     przy planowaniu finansowania trzeba wziąć pod uwagę, że rozliczenie każdego etapu zajmuje 1-3 miesięcy , a projekt w tym czasie musi posuwać się do przodu, będąc nadal finansowanym ze środków własnych
 •     jeżeli nie ma przewidzianych w projekcie zaliczek, to własne środki potrzebujemy już na starcie
 •     końcowa płatność jest dokonywana dopiero po zrealizowaniu wszystkich zadań, co oznacza, że końcówkę projektu też będziemy musieli sfinansować z własnych środków
 •     jak widać w przedstawionym przykładzie, przy 50% finansowaniu i założeniu, że nie występujemy o zwrot VAT powinniśmy planować wkład własny na ok. 80% kosztów kwalifikowanych, w przypadku, a kiedy planujemy zwrot VATu wkład własny będzie niższy o ok. 15%
 •     dobrze jest planować ostatnią transzę jako relatywnie niską, dzięki temu otrzymamy większość refundacji przed zakończeniem projektu

Podsumowując, kiedy planujemy budżet pod projekty unijne np. z programu POIR, zawsze będziemy potrzebowali wkładu własnego do sfinansowania większości kosztów kwalifikowanych, a bezzwrotną dotację otrzymamy najczęściej w formie refundacji całości lub etapów projektu. piątek, 14 kwietnia 2017

Dotacje dla firm rozwijających infrastrukturę B+R- co nowego?

with No comments Już niedługo bo 8 maja rusza czwarta edycja naboru wniosków do konkursu 2.1 POIR Wsparcie innowacji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Wnioski będzie można składać do 7.07.2017, konkurs obejmuje MŚP i ma spory budżet w wysokości 900 mln PLN. Konkurs ten jest adresowany głównie do innowacyjnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i chcą inwestować w jej rozwój w część biurowo-laboratoryjną (grunty, budynki, prace i materiały budowlane), aparaturę, oprogramowanie, koszty instalacji i uruchomienia, oraz koszty wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, itp.). Elementem programu mogą być również eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Ważnym elementem tego konkursu jest potrzeba wykazania doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których naturalną kontynuacją będzie rozbudowa/budowa centrum B+R.  Podobnie jak w ubiegłym roku wnioskodawca będzie musiał opracować indykatywną agendę badawczą, która będzie monitorowana przez 3 lata po zakończeniu realizacji projektu (okres trwałości projektu).

Dotacje dla firm w konkursie 2.1 POIR- co nowego w temacie:


Oprócz ’starych’ kryteriów z poprzednich edycji takich jak: konieczność zwiększenia zatrudnienia pracowników centrum z wyższym wykształceniem, nawiązanie współpracy z jednostką naukową, pojawią się trzy nowe wymagania:

 • pierwsze wymaganie dotyczy obowiązku wpisywania się projektu w tzw. branże kluczowe wynikające z Rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, które obejmują dziewięć obszarów (produkcja środków transportu, elektronika profesjonalna, specjalistyczne technologie teleinformatyczne, lotniczo-kosmiczny, produkcja leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych, systemy wydobywcze, odzysk materiałowy surowców, ekobudownictwo i żywność wysokiej jakości)

 • drugim nowym wymaganiem jest „Przełomowy charakter planowanych prac B+R”, w ramach którego oceniana będzie oryginalność, nowość oraz przełomowość planowanych do opracowania rozwiązań, a ocena będzie się opierała na skutkach oddziaływania wdrożenia na rynki (zmiany na rynkach, powstanie nowych rynków) i produkty (wprowadzenie przełomowych produktów)

 • trzecie wymaganie dotyczy zarządzania własnością intelektualną, podmioty, które wykorzystają swoje atuty w tym obszarze będą mogły liczyć na dodatkowe punkty

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji dla firmy wyniesie:

 • w zakresie infrastruktury do 70% wartości kosztów kwalifikowanych

 • w zakresie prac rozwojowych do 45% kosztów kwalifikowanych

 • pomoc deminimis 45% kosztów kwalifikowanych


Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.