czwartek, 7 lutego 2019

POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka- badania przemysłowe i prace B+R


poir 1.1.1 szybka ścieżka mojedotacje.pl

Cel konkursu POIR 1.1.1

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących: 
 • badania przemysłowe
 • prace badawczo- rozwojowe
 • realizację prac przedwdrożeniowych
Przedsiębiorca zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu rozumianego jako:
 • rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu
 • sprzedaż, lub udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R
TERMINY NABORU
 • 01.04-01.07.2019 - I, II nabór
 • 01.04-29.11.2019- III nabór- MŚP SoE
 • 16.09-16.12.2019- IVnabór
DLA KOGO? 
Konkurs przeznaczony jest dla :
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • dużych przedsiębiorstw
 • konsorcjów przedsiębiorstw
POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Refundacja kosztów: do 80%  dla MŚP i do 65% dla dużego przedsiębiorcy
 • Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
 • Dofinansowanie: do 20 mln euro
 • Zaliczka do 90% całkowitej wysokości dofinansowania 
 • Budżet konkursu: 
  • I nabór- 1.050 mln PLN
  • II, III nabór - 50 mln PLN
  • IV nabór - 1.100 mln PLN

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
 • wynagrodzenia 
 • podwykonawstwo
 • środki trwałe (urządzenia, aparatura badawcza, itp)
 • materiały i surowce 
 • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)
 • koszty budynków i gruntów 
 • koszty ogólne
 • koszty pośrednie

ZALETY KONKURSU 
Konkurs POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa, tzw. "Szybka ścieżka" jest najpopularniejszym konkursem w zakresie badań i rozwoju w Polsce i swoją popularność zawdzięcza m.in:
 •  bardzo szybkiej procedurze rozpatrywania wniosków, do 60 dni,
 •  zaliczkowaniu do 90% dofinansowania,
 •  możliwości zlecania prac podwykonawczych do 60% kosztów kwalifikowanych,
 •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych,
 •  wysokiemu budżetowi konkursu


WYMAGANIA KONKURSU
 • Projekty muszą bezpośrednio wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
 • Koszty podwykonawstwa mogą stanowić:
  •  do 60% kosztów kwalifikowanych prac B+R 
  • do 70% kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy deminimis
  • do 50% kosztów kwalifikowanych prac B+R w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw
 • Koszty przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu
 • Prace przedwdrożeniowe obejmująm.in: opracowanie dokumentacji przedwrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, certyfikację.

https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
Zweryfikujemy pomysł, określimy szanse pozyskania dotacjiShare:

środa, 23 stycznia 2019

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstwCel konkursu POIR 2.1

Celem konkursu jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie oraz niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

TERMIN NABORU
  11.03.2019 do 30.04.2019 r.

DLA KOGO? 
  Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które planują tworzyć lub rozwijać inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe.
   
  POZIOM DOFINANSOWANIA
  • Refundacja kosztów: do 70%,
  • Zaliczka do 40% całkowitej wysokości dofinansowania,
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł,
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR,
  • Budżet konkursu: 440 mln PLN

  WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 
  • koszty budynków i gruntów,
  • prace budowlane,
  • materiały i surowce,
  • środki trwałe (urządzenia, aparatura badawcza, itp),
  • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje),
  • usługi doradcze,
  • zakup gruntów,
  • zakup nieruchomości,

  ATUTY KONKURSU
  • możliwość sfinansowania części biurowo-laboratoryjnej firmy,
  • możliwe duże kwoty dofinansowania na sprzęt laboratoryjny,
  • możliwość sfinansowania prac B+R i usług doradczych,
  • możliwość aplikowania przez duże przedsiębiorstwa,

  WYMAGANIA KONKURSU
  •  należy zrealizować w okresie trwałości projektu agendę badawczą z planem prac B+R,
  • potrzeba wykazania doświadczenia firmy w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych,
  • członkowie zespołu projektowego muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe i doświadczenie w pracach B+R,
  • należy nawiązać współprace z jednostka naukową co najmniej w dwóch obszarach,
  •  należy zadeklarować min. 20% przyrost miejsc pracy w planowanym centrum B+R,
  • łączna wartość kosztów kwalifikowanych nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) oraz spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu,
  •  pomoc na projekty badawczo-rozwojowe wynosi 35%-45% wartości kosztów kwalifikowanych dla MŚP i 25% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP

   http://www.mojedotacje.pl/p/poir-12.html
  Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji
  Share:

  środa, 9 stycznia 2019

  4 możliwości dofinansowania- dotacje na innowacje


  dotacje unijne na innowacje

  Dotacje na innowacje POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)

  Poniżej przedstawiamy praktyczny film skierowany do różnych grup przedsiębiorców planujących wdrożenie usprawnień technicznych. Film w krótki i przystępny sposób przedstawia możliwe cztery drogi dofinansowania innowacji w firmach dla następujących działań:
  • badania przemysłowe, prace badawczo rozwojowe np. budowa prototypu urządzenia
  • inwestycje w infrastrukturę B+R np. laboratorium
  • wdrożenie wyników badań w przedsiębiorstwie
  • tworzenie innowacyjnych produktów


   
  Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie możliwości wdrożenia twoich projektów innowacyjnych, to skontaktuj się z nami.


  http://www.mojedotacje.pl/p/blog-page_32.html
  Share:

  wtorek, 27 listopada 2018

  RPO POM 1.1.1 Ekspansja przez innowacje
  Cel konkursu RPO POM 1.1.1
  • Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.  
  • Projekty B+R muszą służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacja produktowa lub procesowa) oraz powinny zmierzać do osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej.
  • Projekt musi przewidywać wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

  PLANOWANY TERMIN NABORU
  styczeń 2019


  DLA KOGO? 
  • dla typów projektów 1, 2, 3 oraz 5 i 6 przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
  • dla typu projektu 4: jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.
  • dla typu projektu 7: jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB.


  POZIOM DOFINANSOWANIA
  • Refundacja kosztów: do 80% kosztów kwalifikowanych,
  • Budżet konkursu: 100 mln PLN,
  • Zaliczka: do 50% dofinansowania z EFRR, kwota jednej zaliczki nie może przekroczyć 25% dofinansowania z EFRR,

  WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
  • wynagrodzenia,
  • analizy przygotowawcze i usługi eksperckie,
  • prace zlecone jednostkom naukowym, 
  • wartości niematerialne i prawne,
  • środki trwałe,
  • materiały i surowce,
  • koszty budynków i gruntów,
  • koszty ogólne, koszty pośrednie,
  • koszty uzyskania ochrony wartości przemysłowej,

  ATUTY KONKURSU
  • wysoka alokacja (budżet konkursu),
  • brak min. wartości kosztów  kwalifikowanych,
  • szeroki wachlarz działań podlegających dofinansowaniu,
  • szeroki katalog kosztów kwalifikowanych,

  WYMAGANIA KONKURSU

  • Koszty pośrednie dla typów projektów zakwalifikowanych jako prace badawczo – rozwojowe mogą stanowić do 17% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. 
  • Koszty pośrednie dla typów projektów zakwalifikowanych jako tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach mogą stanowić do 8% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu.
  • Nie przewiduje się finansowania badań podstawowych. Preferowane są projekty partnerskie i przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.  
  • Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 13% alokacji na działanie i jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. 

    http://www.mojedotacje.pl/p/poir-12.html

  Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji
  Share:

  wtorek, 7 sierpnia 2018

  Zanim sięgniesz po dotację..

  dotacje na innowacje

  Dobry pomysł na innowacyjny produkt czy technologię, to podstawa przy dotacjach, ale zanim sięgniesz po nie warto pamiętać o poniższych wskazówkach:


                źródło: PARP

  Jeśli otrzymasz dotację to pamiętaj:
  • będziesz musiał podpisać umowę i dostarczyć do niej różnorodne dokumenty, między innymi: zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem ZUS, US,
  • po zawarciu umowy o dofinansowanie niezbędne będzie ustanowienie zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy takiej jak: weksel, gwarancja bankowa, poręczenie, itp,
  • aby wydatki projektowe były prawidłowo rozliczone, muszą być zgodne z działaniem POIR w które wpisuje się Twój projekt, niezbędne do realizacji projektu i efektywne,
  • w trakcie projektu Twoje wydatki będą wielokrotnie weryfikowane pod wieloma względami, m.in:
   • czy były zadeklarowane we wniosku,
   • czy zostały rzeczywiście poniesione,
   • czy zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego,
   • czy były zasadne i efektywne,
   • czy zostały należycie udokumentowane,
  •  będziesz  musiał prowadzić okresową sprawozdawczość projektu,
  • projekt będzie kontrolowany w miejscu realizacji lub siedzibie,
  • projekt będzie musiał być promowany zgodnie z zasadami promocji i oznakowania Unii Europejskiej,
   Więcej informacji na w/w temat znajdziesz w artykule "Jak skutecznie aplikować o dotacje na rozwój firmy". A jeżeli potrzebujesz wsparcia, to wypełnij Formularz, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości dofinansowania Twojego projektu.

  Share:

  czwartek, 2 sierpnia 2018

  POIR 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne


  bgk kredyt technologiczny

  Cel konkursu POIR 3.2.2

  Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna, która będzie spłatą części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.


  TERMIN NABORU
  08.10.2018 - 04.09.2019 r.


  DLA KOGO? 
  Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całego kraju, posiadających zdolność kredytową.


  POZIOM DOFINANSOWANIA
  • Refundacja kosztów: do 70% kosztów kwalifikowanych,
  • Wsparcie do 6.000.000 PLN,
  • brak zaliczek,
  • Budżet konkursu: 350.000.000 PLN,

  WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 
  • usługi doradcze, analizy przygotowawcze,
  • budowa i rozbudowa budynków,
  • materiały,
  • usługi budowlane,
  • maszyny i urządzenia,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • zakup gruntów,
  • zakup nieruchomości,
  ATUTY KONKURSU
  • wysoka alokacja (budżet konkursu),
  • wysoka kwota wsparcia dla MŚP,
  • szeroki wachlarz kosztów kwalifikowanych,
  • premiowane projekty o wysokim poziomie innowacyjności,

  WYMAGANIA KONKURSU
  • dofinansowanie przeznaczone dla MŚP posiadających zdolność kredytową oraz możliwość uzyskania promesy kredytowej,
  • o dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne, kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%,
  • dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego,
  • rozwiązanie musi się wpisywać w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
  • preferowane technologie dotyczące wysokich i/lub średnich technologii i/lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług (Eurostat). 
   
    http://www.mojedotacje.pl/p/poir-12.html

  Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji

  Share:

  czwartek, 5 lipca 2018

  Jak zaplanować dotację unijną


  Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją przygodę z dotacjami unijnymi czasami spodziewają się, że dotacja pokryje koszty całości inwestycji. Niestety nic bardziej mylnego, ponieważ dotacja unijna wesprze finansowanie projektu inwestycyjnego, ale pod warunkiem, że przedsiębiorca włoży w inwestycję część środków własnych lub pochodzących z kredytu, a jak to działa, o tym poniżej.
   
  Dotacja jest bezzwrotnym dofinansowaniem projektu, a kwota dotacji wynika z  intensywności dofinansowania danego konkursu (np. 45%, 50%, 70%) w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych projektu i najczęściej jest wypłacana w formie refundacji, np. po zakończeniu danego etapu. W niektórych projektach badawczo-rozwojowych z programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) istnieje możliwość zaliczkowania, każdorazowo należy sprawdzić to w dokumentacji konkursowej.

  Projekty unijne w obecnej perspektywie (2014-2020) mają najczęściej taką konstrukcję, że jeżeli ktoś planuje dofinansowanie swojego np. innowacyjnego pomysłu/projektu, to musi posiadać, albo własne środki, albo zdolność kredytową do sfinansowania większości kosztów kwalifikowanych, w niektórych konkursach może sfinansować wkład własny np. z pożyczki od trzeciej firmy.  Trzeba mieć świadomość tego, że kwota dotacji jest obliczana w stosunku do kosztów kwalifikowanych netto projektu, bez VAT, a to oznacza, że przy planowaniu finansowania musimy uwzględnić posiadanie środków na jego pokrycie, oczywiście przy założeniu że nie występujemy o zwrot VAT. Przykładowy montaż finansowy projektu pokazałem poniżej.
   I tutaj parę uwag tytułem wyjaśnienia:
  •     w powyższym przykładzie projekt składa się z czterech etapów rozliczanych kwartalnie,   najczęściej etapy określa się w ujęciu kwartalnym, lub półrocznym
  •     etapy powinny stanowić skończoną całość możliwą do zweryfikowania (np. zakup aparatury, oprogramowania, prace remontowe pomieszczeń)
  •     przy planowaniu finansowania trzeba wziąć pod uwagę, że rozliczenie każdego etapu zajmuje 1-3 miesięcy , a projekt w tym czasie musi posuwać się do przodu, będąc nadal finansowanym ze środków własnych
  •     jeżeli nie ma przewidzianych w projekcie zaliczek, to własne środki potrzebujemy już na starcie
  •     końcowa płatność jest dokonywana dopiero po zrealizowaniu wszystkich zadań, co oznacza, że końcówkę projektu też będziemy musieli sfinansować z własnych środków
  •     jak widać w przedstawionym przykładzie, przy 50% finansowaniu i założeniu, że nie występujemy o zwrot VAT powinniśmy planować wkład własny na ok. 80% kosztów kwalifikowanych, w przypadku, a kiedy planujemy zwrot VATu wkład własny będzie niższy o ok. 15%
  •     dobrze jest planować ostatnią transzę jako relatywnie niską, dzięki temu otrzymamy większość refundacji przed zakończeniem projektu
  Podsumowując, kiedy planujemy budżet pod projekty unijne np. z programu POIR, zawsze będziemy potrzebowali wkładu własnego do sfinansowania większości kosztów kwalifikowanych, a bezzwrotną dotację otrzymamy czasami w formie zaliczki i zawsze refundacji całości lub etapów projektu. Więcej nt. finansowania projektów dotacyjnych znajdziesz -->TUTAJ.

  https://goo.gl/forms/rtxS7AFdbpAymzgb2
  Share: