• Dotacje na rozwój firmy

  Skorzystaj z dotacji unijnych na rozwój Twojej firmy, możesz otrzymać dotacje na rozwój innowacyjnych produktów i technologii, tworzenie centrów badawczo-rozwojowych ...

  Czytaj dalej
 • Dotacje na założenie firmy

  Masz pomysł na założenie firmy, skorzystaj z dotacji unijnych, z których sfinansujesz zakup niezbędnego wyposażenia, oprogramowania, koszty marketingowe i koszty adaptacji pomieszczeń ...

  Czytaj dalej

piątek, 8 września 2017

"Szybka ścieżka" dla MŚP na nowych warunkach

with No comments 
szybka ścieżka NCBR mojedotacje.pl


Już niedługo ruszy nowa edycja konkursu w ramach PO IR Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" organizowanego przez NCBR pod popularną nazwą „Szybka ścieżka”. Wnioski będzie można składać od 2.10 do 29.12.2107 r.   Na realizację tej edycji konkursu NCBR przeznaczył pokaźną kwotę 1 mld PLN! 

Podobnie jak w poprzednich edycjach w ramach tego konkursu będzie można sfinansować badania przemysłowe i prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami/technologiami. Nowością jest to, że możliwe będzie również sfinansowanie z dotacji prac przed wdrożeniowych które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku i będzie można je sfinansować w zakresie 90% kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy deminimis, a w przypadku usług doradczych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Należy jednak pamiętać, że wysokość prac przed wdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.


Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu „Szybkiej ścieżki” poziom dofinansowania projektów przedstawia się następująco:
•    dla mikro i małych przedsiębiorstw do 80% w zakresie badań przemysłowych i do 60% w zakresie prac badawczo-rozwojowych
•    dla średnich przedsiębiorstw do 75% w zakresie badań przemysłowych i do 50% w zakresie prac badawczo-rozwojowych
 

Dużym ułatwieniem w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorstw jest obniżony do 1 mln PLN minimalny próg kosztów kwalifikowanych.
Podwyższeniu uległ dotychczas obowiązujący próg procentowy podwykonawstwa w projekcie. W nowym konkursie wydatki związane z podwykonawstwem są dopuszczalne do 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych, natomiast w przypadku prac przed wdrożeniowych (pomoc de minims) limit wynosi 70% kosztów kwalifikowanych tych prac. Wprowadzono również ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie, a także zmniejszeniu uległa liczba kryteriów formalnych. 


Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Bon na innowacje, dlaczego nie...

with No comments 


bon na innowacje- mojedotacje.pl

Od 8.06.2017 r trwa nabór do konkursu POIR 2.3.2 „Bon na innowacje”, który jest prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i  trwa do lutego 2018 r. Konkurs dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw MŚP i dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Należy uwzględnić, że koszt zakupionych materiałów przez Wnioskodawcę nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.

Jak działają popularne Bony na Innowacje?

Załóżmy, że firma ma pomysł na nowy produkt, którego nie ma na rynku, produkt którym zainteresuje klientów i poprawi swoją pozycję na rynku. Często się zdarza, że taka przykładowa firma nie posiada zasobów technicznych umożliwiających przeprowadzenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych które doprowadzą do skonstruowania i przetestowania takiego produktu. W ramach działania POIR 2.3.2 firma może się zwrócić do jednostki naukowo-badawczej np. politechniki, bądź specjalistycznego instytutu ze zleceniem na skonstruowanie tego innowacyjnego produktu i na to działanie może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu MŚP i tak:
•    mikro i małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych
•    w przypadki średnich przedsiębiorstw jest to 70% kosztów kwalifikowanych
Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 60.000,00 PLN,  natomiast maksymalna kwota jest ograniczona do wysokości 400.000 PLN i z takiego zakresu inwestycji wynika fakt, że bony na innowacje cieszą się dużą popularnością niewielkich firm i dotyczą najczęściej pojedynczych innowacji produktowych. Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w tej edycji działania POIR 2.3.2 wynosi 65.000.000,00 PLN. 


sobota, 29 lipca 2017

Pomoc DE MINIMIS

with No comments 

Pojęcie „de minimis” pochodzi z prawa rzymskiego i jest zgodne z zasadą „de minimis non curat lex” (prawo nie troszczy się o drobiazgi). W przełożeniu na terminologię dotacji unijnych oznacza takie wsparcie, które nie zakłóca konkurencji na rynku, ponieważ kwota dotacji jest relatywnie mała. Pomoc de minimis można przeznaczyć m. in. na inwestycje, usługi doradcze i szkoleniowe, udział w targach czy badanie środowiska . Może być udzielana także w formie umorzenia odsetek ZUS finansowaniu ryzyka inwestycji czy też zwolnień podatkowych.
Atrakcyjność pomocy de minimis polega na tym, że w ramach niektórych konkursów można otrzymać dotację na zasadach de minimis, co zazwyczaj (nie zawsze) oznacza wyższy poziom dofinansowania (np. refundacja 80% kosztów projektu niezależnie od województwa). 

Limity pomocy de minimis

Limit pomocy de minimis wynosi 200 tysięcy EUR i obowiązuje przez okres 3 lat. Jest to więc kwota na tyle niewielka, że nie stanowi zagrożenia konkurencji i nie narusza zasad wolnego rynku. Ponieważ okres obowiązywania pomocy de minimis wynosi 3 lata, oznacza to, że jeśli przedsiębiorca otrzymał już takie wsparcie w ciągu roku, w którym złożył wniosek, bądź w przeciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, musi on zsumować uzyskane kwoty i pomniejszyć tę wnioskowaną, aby nie przekroczyć limitu 200 tysięcy Euro. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona jest do 100 tysięcy Euro.

Zasady przyznawania pomocy de minimis

Szczególne zasady przyznawania pomocy de minimis obowiązują w przypadku spółek cywilnych. W sytuacji, kiedy o pomoc we własnym imieniu występuje wspólnik spółki cywilnej, należy doliczyć pomoc udzieloną spółce cywilnej, w której ten wspólnik ma udziały, proporcjonalnie do wielkości jego udziałów. Jeżeli natomiast o pomoc taką występuje spółka (wspólnicy w imieniu spółki), należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce z całą pomocą udzieloną jej wspólnikom.
Również limit pomocy de minimis obowiązuje jedno przedsiębiorstwo, które obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane.
Pomoc de minimis skierowana jest generalnie do większości sektorów gospodarki, oprócz:

 • projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów   importowanych,
 • działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),
 • działalności w sektorze węgla kamiennego,
 • przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • przedmiotów, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z   decyzji KE
 • podmiotów, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • podmiotów  działających w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych.
Zasady obowiązywania pomocy de minimis do 2020 roku reguluje Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.


wtorek, 4 lipca 2017

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

with No comments 


Jednym z priorytetów polityki rozwojowej Polski jest koncentracja tematyczna innowacji, czyli wspieranie rozwoju przedsięwzięć w dziedzinach, w których Polska ma szansę się specjalizować i tworzyć trwałą przewagę konkurencyjną. Temu właśnie mają służyć określone przez Ministerstwo Rozwoju Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Krajowe Inteligentne Specjalizacje to jedno z najważniejszych pojęć w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, każdy projekt ubiegający się o dotację z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój musi wpisywać się przynajmniej w jedną inteligentną specjalizację jak poniżej:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne;
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej;
3. Wytwarzanie produktów leczniczych;

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego;
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji);
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo;
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie;

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty;
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe;
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne;
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących;
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych;
18. Optoelektroniczne systemy i materiały;
19. Inteligentne technologie kreacyjne;
20. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami najwięcej mają skorzystać takie projekty ubiegające się o dofinansowanie, które z jednej strony wpisują się w zakres KIS, a z drugiej odznaczają się wysokim potencjałem innowacyjnym.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje są dokumentem otwartym, to znaczy nie ustanowionym raz na zawsze, a podlegającym ciągłej weryfikacji w celu uwzględniania zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Szczegółową listę KIS można pobrać tutaj: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf
 

Dotacje z LGD to szansa dla przedsiębiorczych w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich

with No comments Jeżeli jesteś mieszkańcem małego miasteczka do 20 tys. mieszkańców albo zamieszkujesz obszar wiejski, to masz szansę na rozwój swojej firmy korzystając z dotacji unijnych. Od zeszłego roku działają tzw. Lokalne Grupy Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach, a skorzystać z dotacji mogą zarówno istniejące już firmy, jak i osoby dopiero planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czym są Lokalne Grupy Działania (LGD)?

Otóż LGD to rodzaj partnerstwa terytorialnego,   zrzeszającego lokalne organizacje oraz mieszkańców gmin należących do poszczególnych Grup.  Misją Lokalnych Grup Działania jest podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie, rolnictwa oraz turystów, jak również wspieranie różnorodnych inicjatyw społecznych, opierających się na zasobach przyrodniczych i kulturalnych obszaru, na jakim działają. Swoje działanie opierają na funduszach, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

LGD to jedna z ciekawszych możliwości pozyskania bezzwrotnej dotacji, która może obejmować m.in. prace budowlane niezbędne do rozpoczęcia lub rozwoju działalności, zakup maszyn, wyposażenia, oprogramowania, jak również inne koszty szczegółowo opisywane w specyfikacji konkursowej. Konkursy organizowane przez LGD obejmują szeroki zakres działalności związanej z produkcją, handlem, lub usługami (np. turystycznymi). To bardzo atrakcyjne dotacje, które umożliwiają sfinansowanie aż do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji w przypadku istniejących firm i nawet do 100% dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Poziom dotacji wynosi odpowiednio, do 300 tys. PLN (dla istniejących przedsiębiorstw) i średnio ok. 60 tys. PLN dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wspomniane dotacje należą do łatwiejszych do pozyskania, mniej wymagających niż typowe dotacje z programów regionalnych czy krajowych i są szansą na pozyskanie atrakcyjnych środków dla małych przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć przygodę z biznesem.

Kto może ubiegać się o dotację z LGD?

 • Wyłącznie mieszkańcy gminy wchodzącej w obręb działania LGDwsi i miast do 20 tys. mieszkańców.
 • Firma ubiegająca się o wsparcie musi być zlokalizowana na obszarze działania gminy zrzeszonej w LGD (planowana inwestycja musi również mieć miejsce na tym terenie), musi funkcjonować co najmniej rok w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku i odprowadzać składki do ZUS.
 • Wymagane jest też utworzenie miejsca pracy, przynajmniej jednego, a im więcej tym lepiej dla oceny projektu.
 • O środki na rozpoczęcie działalności mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy, pod warunkiem, że nie są ubezpieczeni w KRUS.
 • W przeciwieństwie do dotacji oferowanych przez Urząd Pracy nie wymaga się, aby taka osoba koniecznie była bezrobotna. Pod uwagę brany jest także fakt, czy wnioskodawca lub pracownik pochodzą z tzw. grupy osób defaworyzowanych, co jest dodatkowo punktowane podczas oceny. Do takiej grupy zalicza się w zależności od LGD m.in. kobiety, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy przez przynajmniej 12 miesięcy), osoby poniżej 30 i powyżej 50 roku życia.
Każde LGD dodatkowo tworzy lokalne kryteria związane z charakterystyką regionu, tak, aby były one zgodne z tzw. Lokalną Strategią Rozwoju. Warto zainteresować się dotacjami z LGD i zawalczyć o korzystne wsparcie w realizacji swoich pomysłów biznesowych. Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twoja inwestycja kwalifikuje się do tego typu dotacji, kliknij w ANKIETĘ.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Nowy, uproszczony konkurs w ramach "Szybkiej ścieżki"

with No comments 


dotacje na innowacje- mojedotacje.pl


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 1 czerwca br. konkurs na realizację prac B+R wprowadzając łatwiejsze zasady aplikowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  z poza województwa mazowieckiego (POIR 1.1.1 Uproszczone projekty B+R). Jeśli dotychczas nie korzystałeś ze wsparcia w ramach POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Pierwsza Oś) ani z Projektu „BRIDGE Alfa”, a potrzebujesz środków na realizację projektu, którego przedmiotem są prace badawczo-rozwojowe to warto aplikować w tym konkursie, należy jednak pamiętać, że cały projekt trzeba zrealizować do końca III kwartału 2018 roku.


Budżet konkursu wynosi 150 mln PLN, nabór trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia br. NCBR deklaruje rozstrzygnięcie konkursu w ciągu 60 dni. Dobrą wiadomością jest niski próg minimalnych kosztów kwalifikowalnych wynoszący 300 tys. zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.2 mln PLN.


Dla nowego konkursu w ramach „Szybkiej ścieżki” przewidziano uproszczony zestaw kryteriów oceny projektów. Wystarczające do spełnienia kryterium „Nowość rezultatów projektu” (1 pkt) będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Niemniej jednak nadal projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i być projektem badawczym. Maksymalna liczba punktów (3 pkt) zostaje przyznana projektowi przewidującemu powstanie innowacyjnych produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne, ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku. NCBR rezygnuje również z obligatoryjnego wymogu posiadania umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i zarządzającej oraz podwykonawcami jako wymogu obligatoryjnego (dla chętnych posiadanie takich umów będzie warunkiem otrzymania maksymalnej oceny w ramach kryterium, tj. 5 punktów).


Wydaje się, że dzięki zaproponowanym dobrym zmianom, udział w konkursie wezmą przedsiębiorcy, którzy niekoniecznie mają duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, ale mają pomysły i rozwijają swój potencjał technologiczny, a złożenie wniosku w nowym konkursie „Szybkiej ścieżki” może stanowić ważny krok na drodze rozwoju firmy w oparciu o wypracowane przez siebie innowacje.


Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

piątek, 19 maja 2017

Słowniczek terminów dotacji unijnych

with No comments 
dotacje unijne, słowniczek terminów

Dotacja
To bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana beneficjentowi w ramach działań finansowanych z funduszy unijnych. W konkursach dotacyjnych beneficjent (np. przedsiębiorca) musi najpierw wyłożyć swoje środki, na sfinansowanie określonego zakresu prac, a następnie odzyskać je w formie refundacji z dotacji. Często istnieje jednak możliwość zaliczkowania i etapowego rozliczania projektów co jest ułatwieniem z punktu widzenia obsługi finansowej cash-flow inwestycji.

Beneficjent 

Podmiot, który korzysta ze środków UE takich jak np. dotacja na potrzeby realizacji danego projektu.

Wydatek kwalifikowany
Wydatek lub koszt poniesiony zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosownych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, w ramach poszczególnych programów operacyjnych kwalifikujący do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację tego programu. Wydatki kwalifikowane mogą obejmować np.: koszty budowy, rozbudowy, zakupy aparatury, oprogramowania, prace zlecone, wynagrodzenia, koszty pośrednie. Wydatki kwalifikowane dzielą się potocznie na „twarde” czyli obejmujące aktywa tj. nieruchomości, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, oraz ‘miękkie’ związane z wynagrodzeniami, szkoleniami, stypendiami, itd.


Wniosek o dotacje 

Formularz który wypełnia podmiot aplikujący, zawierający dane o podmiocie wraz z mniej lub bardziej szczegółowym w zależności od konkursu, opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wniosek aplikacyjny najczęściej musi być opatrzony dodatkowymi załącznikami takimi jak: biznesplan z analizą finansową lub studium wykonalności oraz dodatkowymi dokumentami formalnymi.
 

Instytucja pośrednicząca 
Podmiot, któremu została powierzona realizacja zadań takich jak przeprowadzanie konkursów i nadzór nad rozliczaniem projektów w ramach określonych programów operacyjnych np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), inne. Przykładowe instytucje pośredniczące to np. NCBiR, PARP, BGK, inne.

Biznesplan
Biznesplan to dokument zawierający analizę opłacalności danego przedsięwzięcia, czyli projektu w celu pozyskania przez beneficjenta dotacji. Biznesplan zawiera opis celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych i najczęściej składa się z następujących części:
•    opis działalności przedsiębiorstwa
•    charakterystyka przedsięwzięcia
•    analiza rynkowa
•    opis produktu lub usługi, której dotyczy biznesplan
•    opis strategii
•    marketingowej
•    plan finansowy

Studium wykonalności
Inaczej „feasibility study” oznacza opracowanie zawierające ocenę potencjału projektu, dla wsparcia decyzji nt. jego realizacji, poprzez możliwie jak najbardziej obiektywne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia. Studium wykonalności składa się najczęściej z: analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej i analizy strategicznej

Rozliczanie dotacji 

Realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych wymaga dbałości o kwestie merytoryczne i proceduralne. Cel projektu zostanie osiągnięty jeżeli beneficjent wykona zgodnie z harmonogramem realizacji i płatności wszystkie działania w rezultacie których powstanie produkt lub usługa, możliwa do obiektywnego zweryfikowania na podstawie wskaźników (produktu i rezultatu).  Dodatkowo beneficjent musi wykazać, że podczas realizacji stosował wymagane procedury z zachowaniem konkurencyjności w procesie ofertowania i zakupów, jak również poniósł koszty kwalifikowane projektu. Niekiedy zdarza się, że podczas realizacji konieczne są zmiany zakresu projektu, które bezwzględnie muszą być formalne uzgodnione z instytucja pośredniczącą, w przeciwnym wypadku mogą prowadzić do obniżenia części lub całości kwoty dotacji na etapie rozliczania projektu.środa, 26 kwietnia 2017

Dofinansowanie dla firm na badania przemysłowe i prace rozwojowe

with No comments 


Dofinansowanie dla firm www.mojedotacje.pl


Jeszcze tylko do 30.06.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR dla zadania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W trwającym naborze na wsparcie przeznaczono pulę 1 mld PLN i w ramach tego konkursu przedsiębiorstwa MSP (mikro, mali i średni) mogą pozyskać dofinansowanie na rozwój nowych produktów, usług i technologii. Założeniem konkursu jest podniesienie innowacyjności firm MSP poprzez wykorzystanie rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie dla firm, na jakich warunkach?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN
Maksymalna wartość dotacji wynosi 20 mln EUR
Intensywność wsparcia wynosi maksymalnie do 80% i zależy od wielkości przedsiębiorstwa MŚP,  celu projektu (badania przemysłowe lub prace badawczo-rozwojowe) i zawiera dodatkową 15%  premię jeżeli projekt przewiduje szerokie rozpowszechnienie wyników badań.


Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
•    wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej
•    udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących 

     Wnioskodawcy praw własności przemysłowej
•    sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu   

     wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:
•    koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami wynagrodzeń
•    koszty aparatury naukowo-badawczej
•    koszty usług badawczych i doradczych
•    koszty operacyjne i ogólne (limitowane)


Projekty muszą się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, koszty podwykonawstwa mogą wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, a podwykonawstwo może być zlecane wyłącznie jednostkom naukowo-badawczym.
 

Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.