poniedziałek, 25 czerwca 2018

POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP szansą na dotację na rozwój eksportu dla MŚP z Polski WschodniejCel konkursu POPW 1.2

Zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Działanie ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w diagnozie potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, co przyczyni się do wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.


TERMIN NABORU
30.07 do 04.09.2018 r.


DLA KOGO? 
Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) przez przynajmniej 12 miesięcy.


POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Refundacja kosztów: do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
  • 800 tys. PLN w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcari
  •  550 tys. PLN w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.
 • Budżet konkursu: 100 mln PLN (dla I i II rundy konkursu)

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 
 • wyjazdy, delegacje,
 • targi i wystawy branżowe,
 • usługi doradcze,
 • promocja,
 • szkolenia,
 • koszty ochrony własności przemysłowej,
 • wartości niematerialne i prawne,

ATUTY KONKURSU
 • wysoka alokacja (budżet konkursu),
 • niski próg przychodów kwalifikujących do konkursu,
 • szeroki katalog kosztów kwalifikowanych,

WYMAGANIA KONKURSU

 • zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. PLN co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym,
 • priorytetowo będą traktowane projekty:
  • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej
  • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
  • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki,
 • pomoc nie może być udzielona na realizacje projektów dotyczących handlu obcymi wyrobami/usługami lub działalności wywozowej w szczególności w odniesieniu do rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi /komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem. 
  http://www.mojedotacje.pl/p/poir-12.html

Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji

Share:

środa, 25 kwietnia 2018

Pozyskaj dotacje unijne na rozwój firmy technologicznej!

Rozwijasz firmę, masz pomysł na nowy produkt czy innowację technologiczną, bądź planujesz rozwój produkcji, mamy dobrą wiadomość, nie musisz już takich inwestycji finansować z własnych środków, możesz skorzystać z bezzwrotnych dotacji unijnych. Zapraszamy na KONFERENCJĘ, na której dowiesz się, na co i ile dofinansowania możesz otrzymać, jak skutecznie ubiegać się o środki unijne, czy jak obniżyć koszty firmy dzięki dotacjom. Więcej informacji nt. wydarzenia znajdziesz tutaj http://bit.ly/2rvP94C
Share:

sobota, 14 kwietnia 2018

Pomoc DE MINIMIS

pomoc deminimis 2017

Pojęcie „de minimis” pochodzi z prawa rzymskiego i jest zgodne z zasadą „de minimis non curat lex” (prawo nie troszczy się o drobiazgi). W przełożeniu na terminologię dotacji unijnych oznacza takie wsparcie, które nie zakłóca konkurencji na rynku, ponieważ kwota dotacji jest relatywnie mała. Pomoc de minimis można przeznaczyć m. in. na inwestycje, usługi doradcze i szkoleniowe, udział w targach czy badanie środowiska . Może być udzielana także w formie umorzenia odsetek ZUS finansowaniu ryzyka inwestycji czy też zwolnień podatkowych.
Atrakcyjność pomocy de minimis polega na tym, że w ramach niektórych konkursów można otrzymać dotację na zasadach de minimis, co zazwyczaj (nie zawsze) oznacza wyższy poziom dofinansowania (np. refundacja 80% kosztów projektu niezależnie od województwa). 

Limity pomocy de minimis

Limit pomocy de minimis wynosi 200 tysięcy EUR i obowiązuje przez okres 3 lat. Jest to więc kwota na tyle niewielka, że nie stanowi zagrożenia konkurencji i nie narusza zasad wolnego rynku. Ponieważ okres obowiązywania pomocy de minimis wynosi 3 lata, oznacza to, że jeśli przedsiębiorca otrzymał już takie wsparcie w ciągu roku, w którym złożył wniosek, bądź w przeciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, musi on zsumować uzyskane kwoty i pomniejszyć tę wnioskowaną, aby nie przekroczyć limitu 200 tysięcy Euro. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona jest do 100 tysięcy Euro.

Zasady przyznawania pomocy de minimis

Szczególne zasady przyznawania pomocy de minimis obowiązują w przypadku spółek cywilnych. W sytuacji, kiedy o pomoc we własnym imieniu występuje wspólnik spółki cywilnej, należy doliczyć pomoc udzieloną spółce cywilnej, w której ten wspólnik ma udziały, proporcjonalnie do wielkości jego udziałów. Jeżeli natomiast o pomoc taką występuje spółka (wspólnicy w imieniu spółki), należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce z całą pomocą udzieloną jej wspólnikom.
Również limit pomocy de minimis obowiązuje jedno przedsiębiorstwo, które obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane.
Pomoc de minimis skierowana jest generalnie do większości sektorów gospodarki, oprócz:

 • projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów   importowanych,
 • działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),
 • działalności w sektorze węgla kamiennego,
 • przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • przedmiotów, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z   decyzji KE
 • podmiotów, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • podmiotów  działających w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych.
Zasady obowiązywania pomocy de minimis do 2020 roku reguluje Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

W przypadku projektów badawczo-rozwojowych aby skorzystać z pomocy de minimis należy mieć na uwadze, że musi się on wpisywać w --> Krajowe Inteligentne Specjalizacje lub regionalne inteligentne specjalizacje określane w RPO każdego województwa.

https://goo.gl/forms/rtxS7AFdbpAymzgb2
Share:

środa, 11 kwietnia 2018

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


POIR 2.1

Cel konkursu POIR 2.1

Celem konkursu jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie oraz niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

TERMIN NABORU
  28.05 do 06.07.2018 r.

DLA KOGO? 
  Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które planują tworzyć lub rozwijać inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe.
   
  POZIOM DOFINANSOWANIA
  • Refundacja kosztów: do 70%,
  • Zaliczka do 40% całkowitej wysokości dofinansowania,
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł,
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR,
  • Budżet konkursu: 460 mln PLN, w tym 45 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,

  WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 
  • koszty budynków i gruntów,
  • prace budowlane,
  • materiały i surowce,
  • środki trwałe (urządzenia, aparatura badawcza, itp),
  • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje),
  • usługi doradcze,
  • zakup gruntów,
  • zakup nieruchomości,

  ATUTY KONKURSU
  •  możliwość sfinansowania części biurowo-laboratoryjnej firmy,
  • możliwe duże kwoty dofinansowania na sprzęt laboratoryjny,
  • możliwość sfinansowania prac B+R i usług doradczych,
  • możliwość aplikowania przez duże przedsiębiorstwa,

  WYMAGANIA KONKURSU
  •  należy zrealizować w okresie trwałości projektu agendę badawczą z indykatywnym planem prac B+R,
  • potrzeba wykazania doświadczenia firmy w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych,
  • członkowie zespołu projektowego muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe i doświadczenie w pracach B+R,
  • należy nawiązać współprace z jednostka naukową co najmniej w dwóch obszarach,
  •  należy zadeklarować min. 20% przyrost miejsc pracy w planowanym centrum B+R,
  • łączna wartość kosztów kwalifikowanych nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) oraz spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu,
  •  pomoc na projekty badawczo-rozwojowe wynosi 35%-45% wartości kosztów kwalifikowanych dla MŚP i 25% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP

   http://www.mojedotacje.pl/p/poir-12.html
  Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji
  Share:

  piątek, 16 marca 2018

  Ostatni konkurs POIR 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

   
   

  POIR 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

  Rozpoczął się nabór wniosków na ostatnią edycję RANB. Udział w konkursie może wziąć min. jedna jednostka naukowa jako lider konsorcjum oraz jedno przedsiębiorstwo, maksymalnie 5 podmiotów. Konkurs dotyczy projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

  Podstawowe informacje:

  • termin naboru wniosków  15.03- 15.05. 2018 r.
  • wartość kosztów kwalifikowanych  1-10 mln PLN
  • dofinansowanie na badania przemysłowe i prace rozwojowe:
   • dla jednostek naukowo-badawczych- 100% kosztów kwalifikowanych;
   • dla MŚP do 80% kosztów kwalifikowanych;
   • dla dużych przedsiębiorstw do 75% kosztów kwalifikowanych;
  • dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe:
   • de minimis - 90% kosztów kwalifikowanych;
   • usługi doradcze dla MŚP- 50% kosztów kwalifikowanych;
  • Budżet konkursu- 200 mln PLN, projekty muszą być realizowane poza województwem mazowiecki
  • Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy, wnioski można składać od 15 marca  do 15 maja 2018 r; 
  • Termin oceny wniosków- do 90 dni;

   

  Inne ważne informacje:

  • udział koszów przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu musi wynosić min. 30%;
  • projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe;
  • wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez przedsiębiorcę, lub 10% kosztów kwalifikowanych dla jednostki naukowo-badawczej lub 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych ponoszonych przez przedsiębiorcę w ramach pomocy deminimis.
  • Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych i merytorycznych, zgodnie z nowymi kryteriami wyboru projektów - szczegóły w artykule "Zmiany organizacji projektów POIR"

  https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
  Share:

  poniedziałek, 26 lutego 2018

  Jak zaplanować dotację unijną


  Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją przygodę z dotacjami unijnymi czasami spodziewają się, że dotacja pokryje koszty całości inwestycji. Niestety nic bardziej mylnego, ponieważ dotacja unijna wesprze finansowanie projektu inwestycyjnego, ale pod warunkiem, że przedsiębiorca włoży w inwestycję część środków własnych lub pochodzących z kredytu, a jak to działa, o tym poniżej.
   

  Montaż finansowy pod dotacje unijne

  Dotacja jest bezzwrotnym dofinansowaniem projektu, a kwota dotacji wynika z  intensywności dofinansowania danego konkursu (np. 45%, 50%, 70%) w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych projektu i najczęściej jest wypłacana w formie refundacji, np. po zakończeniu danego etapu. W niektórych projektach badawczo-rozwojowych z programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) istnieje możliwość zaliczkowania, każdorazowo należy sprawdzić to w dokumentacji konkursowej.

  Projekty unijne w obecnej perspektywie (2014-2020) mają najczęściej taką konstrukcję, że jeżeli ktoś planuje dofinansowanie swojego np. innowacyjnego pomysłu/projektu, to musi posiadać, albo własne środki, albo zdolność kredytową do sfinansowania większości kosztów kwalifikowanych, w niektórych konkursach może sfinansować wkład własny np. z pożyczki od trzeciej firmy.  Trzeba mieć świadomość tego, że kwota dotacji jest obliczana w stosunku do kosztów kwalifikowanych netto projektu, bez VAT, a to oznacza, że przy planowaniu finansowania musimy uwzględnić posiadanie środków na jego pokrycie, oczywiście przy założeniu że nie występujemy o zwrot VAT. Przykładowy montaż finansowy projektu pokazałem poniżej.
   I tutaj parę uwag tytułem wyjaśnienia:
  •     w powyższym przykładzie projekt składa się z czterech etapów rozliczanych kwartalnie,   najczęściej etapy określa się w ujęciu kwartalnym, lub półrocznym
  •     etapy powinny stanowić skończoną całość możliwą do zweryfikowania (np. zakup aparatury, oprogramowania, prace remontowe pomieszczeń)
  •     przy planowaniu finansowania trzeba wziąć pod uwagę, że rozliczenie każdego etapu zajmuje 1-3 miesięcy , a projekt w tym czasie musi posuwać się do przodu, będąc nadal finansowanym ze środków własnych
  •     jeżeli nie ma przewidzianych w projekcie zaliczek, to własne środki potrzebujemy już na starcie
  •     końcowa płatność jest dokonywana dopiero po zrealizowaniu wszystkich zadań, co oznacza, że końcówkę projektu też będziemy musieli sfinansować z własnych środków
  •     jak widać w przedstawionym przykładzie, przy 50% finansowaniu i założeniu, że nie występujemy o zwrot VAT powinniśmy planować wkład własny na ok. 80% kosztów kwalifikowanych, w przypadku, a kiedy planujemy zwrot VATu wkład własny będzie niższy o ok. 15%
  •     dobrze jest planować ostatnią transzę jako relatywnie niską, dzięki temu otrzymamy większość refundacji przed zakończeniem projektu
  Podsumowując, kiedy planujemy budżet pod projekty unijne np. z programu POIR, zawsze będziemy potrzebowali wkładu własnego do sfinansowania większości kosztów kwalifikowanych, a bezzwrotną dotację otrzymamy czasami w formie zaliczki i zawsze refundacji całości lub etapów projektu. Więcej nt. finansowania projektów dotacyjnych znajdziesz -->TUTAJ.

  https://goo.gl/forms/rtxS7AFdbpAymzgb2
  Share:

  czwartek, 22 lutego 2018

  POIR 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

  Cel konkursu POIR 2.3.2

  Działanie ma na celu stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Dofinansowanie jest udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów innowacyjnych (wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych). W ramach drugiego naboru można uzyskać wsparcia na wdrożenie innowacji technologicznej na podstawie przeprowadzonych prac B+R.

  TERMIN NABORU
   22.03 do 22.11.2018 r.

  DLA KOGO? 
  Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
    
  POZIOM DOFINANSOWANIA
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych- 60 tys. PLN,
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych - 400 tys. PLN,
  • Refundacja kosztów: do 85% kosztów kwalifikowanych,
  • Maksymalna kwota dofinansowania- 340 tys. PLN,
  • Budżet konkursu: 70 mln PLN (I nabór)

  WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 
  • prace zlecone jednostkom naukowym,
  • usługi doradcze,
  • materiały i surowce, 
  • środki trwałe,
  • wartości niematerialne i prawne,

  ATUTY KONKURSU
  • niski próg kosztów kwalifikowanych,
  • szybka procedura sprawdzająca - ok. 2 m-ce,
  • wysoki poziom dofinansowania,

  WYMAGANIA KONKURSU
  • pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis,
  • projekty muszą wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację,
  • zlecenie podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym) realizacji prac nad nowym lub znacząco ulepszonym wyrobem lub projektem wzorniczym musi stanowić min. 70% kosztów projektu,
  • zakupienie usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, np. zakup doradztwa i strategii marketingowej, itp. może stanowić max. 15% kosztów projektu,
  • koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów, itp. może stanowić max. 15% kosztów projektu,
  • dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na:
   • opracowaniu nowego wyrobu,
   • opracowaniu nowego projektu wzorniczego,
   • opracowaniu nowej technologii produkcji,
   • opracowaniu nowej usługi,
   • znaczącym ulepszeniu istniejącego wyrobu,
   • znaczącym ulepszeniu istniejącej usługi,
   • znaczącym ulepszeniu istniejącej technologii produkcji.

  •  proces wyboru wykonawcy usługi powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

  https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
  Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji


  Share:

  piątek, 2 lutego 2018

  Będzie 5 konkursów Szybkiej Ścieżki NCBiR


  poir 1.1.1

  Już za niecały miesiąc bo 01.03.2018 r. startuje kolejna edycja najbardziej popularnego krajowego konkursu dotacyjnego na badania i rozwój nad innowacyjnymi produktami i technologiami, organizowana przez NCBiR, poniżej podajemy podstawowe informacje o warunkach konkursu:
   

  Cel konkursu POIR 1.1.1

  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących: 
  • badania przemysłowe
  • prace badawczo- rozwojowe
  • realizację prac przedwdrożeniowych
  Przedsiębiorca zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu rozumianego jako:
  • rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu
  • sprzedaż, lub udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R
  TERMINY NABORU
  • 01.03-30.05.2018 - I nabór- MŚP (bez woj. mazowieckiego)
  • 01.03-29.06.2018 - II nabór- duże przedsiębiorstwa
  • 03.04-28.12.2018- III nabór- MŚP SoE
  • 16.08-14.12.2018- IV nabór- MŚP (bez woj. mazowieckiego)
  • 03.09-30.11.2018- V nabór - duże przedsiębiorstwa
  DLA KOGO? 
  Konkurs przeznaczony jest dla :
  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  • dużych przedsiębiorstw
  • konsorcjów przedsiębiorstw
  POZIOM DOFINANSOWANIA
  • Refundacja kosztów: do 80%  dla MŚP i do 65% dla dużego przedsiębiorcy
  • Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
  • Dofinansowanie: do 20 mln euro
  • Zaliczka do 90% całkowitej wysokości dofinansowania 
  • Budżet konkursu: 
   • I, II, IV, V nabór - 700 mln PLN
   •  III nabór - 50 mln PLN

  WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
  • wynagrodzenia
  • koszty budynków i gruntów
  • środki trwałe (urządzenia, aparatura badawcza, itp)
  • materiały i surowce 
  • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)
  • podwykonawstwo
  • koszty ogólne
  • koszty pośrednie
  ZALETY KONKURSU
  Konkurs POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa, tzw. "Szybka ścieżka" jest najpopularniejszym konkursem w zakresie badań i rozwoju w Polsce i swoją popularność zawdzięcza m.in:
  •  bardzo szybkiej procedurze rozpatrywania wniosków, do 60 dni,
  •  zaliczkowaniu do 90% dofinansowania,
  •  możliwości zlecania prac podwykonawczych do 60% kosztów kwalifikowanych,
  •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych,
  •  wysokiemu budżetowi konkursu

  WYMAGANIA KONKURSU
  • Projekty muszą bezpośrednio wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
  • Koszty podwykonawstwa mogą stanowić:
   •  do 60% kosztów kwalifikowanych prac B+R 
   • do 70% kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy deminimis
   • do 50% kosztów kwalifikowanych prac B+R w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw
  • Koszty przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu
  • Prace przedwdrożeniowe obejmują m.in: opracowanie dokumentacji przedwrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, certyfikację.

  https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
  Zweryfikujemy Twój projekt
  i określimy szanse pozyskania dotacji.

  Share: