środa, 11 kwietnia 2018

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


POIR 2.1

Cel konkursu POIR 2.1

Celem konkursu jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie oraz niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

TERMIN NABORU
  28.05 do 06.07.2018 r.

DLA KOGO? 
  Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które planują tworzyć lub rozwijać inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe.
   
  POZIOM DOFINANSOWANIA
  • Refundacja kosztów: do 70%,
  • Zaliczka do 40% całkowitej wysokości dofinansowania,
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł,
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR,
  • Budżet konkursu: 460 mln PLN, w tym 45 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,

  WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 
  • koszty budynków i gruntów,
  • prace budowlane,
  • materiały i surowce,
  • środki trwałe (urządzenia, aparatura badawcza, itp),
  • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje),
  • usługi doradcze,
  • zakup gruntów,
  • zakup nieruchomości,

  ATUTY KONKURSU
  •  możliwość sfinansowania części biurowo-laboratoryjnej firmy,
  • możliwe duże kwoty dofinansowania na sprzęt laboratoryjny,
  • możliwość sfinansowania prac B+R i usług doradczych,
  • możliwość aplikowania przez duże przedsiębiorstwa,

  WYMAGANIA KONKURSU
  •  należy zrealizować w okresie trwałości projektu agendę badawczą z indykatywnym planem prac B+R,
  • potrzeba wykazania doświadczenia firmy w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych,
  • członkowie zespołu projektowego muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe i doświadczenie w pracach B+R,
  • należy nawiązać współprace z jednostka naukową co najmniej w dwóch obszarach,
  •  należy zadeklarować min. 20% przyrost miejsc pracy w planowanym centrum B+R,
  • łączna wartość kosztów kwalifikowanych nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) oraz spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu,
  •  pomoc na projekty badawczo-rozwojowe wynosi 35%-45% wartości kosztów kwalifikowanych dla MŚP i 25% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP

  https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
   
  Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji
  Share:

  piątek, 16 marca 2018

  Ostatni konkurs POIR 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

   
   

  POIR 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

  Rozpoczął się nabór wniosków na ostatnią edycję RANB. Udział w konkursie może wziąć min. jedna jednostka naukowa jako lider konsorcjum oraz jedno przedsiębiorstwo, maksymalnie 5 podmiotów. Konkurs dotyczy projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

  Podstawowe informacje:

  • termin naboru wniosków  15.03- 15.05. 2018 r.
  • wartość kosztów kwalifikowanych  1-10 mln PLN
  • dofinansowanie na badania przemysłowe i prace rozwojowe:
   • dla jednostek naukowo-badawczych- 100% kosztów kwalifikowanych;
   • dla MŚP do 80% kosztów kwalifikowanych;
   • dla dużych przedsiębiorstw do 75% kosztów kwalifikowanych;
  • dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe:
   • de minimis - 90% kosztów kwalifikowanych;
   • usługi doradcze dla MŚP- 50% kosztów kwalifikowanych;
  • Budżet konkursu- 200 mln PLN, projekty muszą być realizowane poza województwem mazowiecki
  • Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy, wnioski można składać od 15 marca  do 15 maja 2018 r; 
  • Termin oceny wniosków- do 90 dni;

   

  Inne ważne informacje:

  • udział koszów przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu musi wynosić min. 30%;
  • projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe;
  • wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez przedsiębiorcę, lub 10% kosztów kwalifikowanych dla jednostki naukowo-badawczej lub 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych ponoszonych przez przedsiębiorcę w ramach pomocy deminimis.
  • Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych i merytorycznych, zgodnie z nowymi kryteriami wyboru projektów - szczegóły w artykule "Zmiany organizacji projektów POIR"

  https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
  Share:

  środa, 7 lutego 2018

  Jak zaplanować dotację unijną


  Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją przygodę z dotacjami unijnymi czasami spodziewają się, że dotacja pokryje koszty całości inwestycji. Niestety nic bardziej mylnego, ponieważ dotacja unijna wesprze finansowanie projektu inwestycyjnego, ale pod warunkiem, że przedsiębiorca włoży w inwestycję część środków własnych lub pochodzących z kredytu, a jak to działa, o tym poniżej.
   

  Montaż finansowy pod dotacje unijne

  Dotacja jest bezzwrotnym dofinansowaniem projektu, a kwota dotacji wynika z  intensywności dofinansowania danego konkursu (np. 45%, 50%, 70%) w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych projektu i najczęściej jest wypłacana w formie refundacji, np. po zakończeniu danego etapu. W niektórych projektach badawczo-rozwojowych z programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) istnieje możliwość zaliczkowania, każdorazowo należy sprawdzić to w dokumentacji konkursowej.

  Projekty unijne w obecnej perspektywie (2014-2020) mają najczęściej taką konstrukcję, że jeżeli ktoś planuje dofinansowanie swojego np. innowacyjnego pomysłu/projektu, to musi posiadać, albo własne środki, albo zdolność kredytową do sfinansowania większości kosztów kwalifikowanych, w niektórych konkursach może sfinansować wkład własny np. z pożyczki od trzeciej firmy.  Trzeba mieć świadomość tego, że kwota dotacji jest obliczana w stosunku do kosztów kwalifikowanych netto projektu, bez VAT, a to oznacza, że przy planowaniu finansowania musimy uwzględnić posiadanie środków na jego pokrycie, oczywiście przy założeniu że nie występujemy o zwrot VAT. Przykładowy montaż finansowy projektu pokazałem poniżej.
   I tutaj parę uwag tytułem wyjaśnienia:
  •     w powyższym przykładzie projekt składa się z czterech etapów rozliczanych kwartalnie,   najczęściej etapy określa się w ujęciu kwartalnym, lub półrocznym
  •     etapy powinny stanowić skończoną całość możliwą do zweryfikowania (np. zakup aparatury, oprogramowania, prace remontowe pomieszczeń)
  •     przy planowaniu finansowania trzeba wziąć pod uwagę, że rozliczenie każdego etapu zajmuje 1-3 miesięcy , a projekt w tym czasie musi posuwać się do przodu, będąc nadal finansowanym ze środków własnych
  •     jeżeli nie ma przewidzianych w projekcie zaliczek, to własne środki potrzebujemy już na starcie
  •     końcowa płatność jest dokonywana dopiero po zrealizowaniu wszystkich zadań, co oznacza, że końcówkę projektu też będziemy musieli sfinansować z własnych środków
  •     jak widać w przedstawionym przykładzie, przy 50% finansowaniu i założeniu, że nie występujemy o zwrot VAT powinniśmy planować wkład własny na ok. 80% kosztów kwalifikowanych, w przypadku, a kiedy planujemy zwrot VATu wkład własny będzie niższy o ok. 15%
  •     dobrze jest planować ostatnią transzę jako relatywnie niską, dzięki temu otrzymamy większość refundacji przed zakończeniem projektu
  Podsumowując, kiedy planujemy budżet pod projekty unijne np. z programu POIR, zawsze będziemy potrzebowali wkładu własnego do sfinansowania większości kosztów kwalifikowanych, a bezzwrotną dotację otrzymamy czasami w formie zaliczki i zawsze refundacji całości lub etapów projektu. Więcej nt. finansowania projektów dotacyjnych znajdziesz -->TUTAJ.

  https://goo.gl/forms/rtxS7AFdbpAymzgb2
  Share:

  piątek, 2 lutego 2018

  Będzie 5 konkursów Szybkiej Ścieżki NCBiR


  poir 1.1.1

  Już za niecały miesiąc bo 01.03.2018 r. startuje kolejna edycja najbardziej popularnego krajowego konkursu dotacyjnego na badania i rozwój nad innowacyjnymi produktami i technologiami, organizowana przez NCBiR, poniżej podajemy podstawowe informacje o warunkach konkursu:
   

  Cel konkursu POIR 1.1.1

  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących: 
  • badania przemysłowe
  • prace badawczo- rozwojowe
  • realizację prac przedwdrożeniowych
  Przedsiębiorca zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu rozumianego jako:
  • rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu
  • sprzedaż, lub udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R
  TERMINY NABORU
  • 01.03-30.05.2018 - I nabór- MŚP (bez woj. mazowieckiego)
  • 01.03-29.06.2018 - II nabór- duże przedsiębiorstwa
  • 03.04-28.12.2018- III nabór- MŚP SoE
  • 16.08-14.12.2018- IV nabór- MŚP (bez woj. mazowieckiego)
  • 03.09-30.11.2018- V nabór - duże przedsiębiorstwa
  DLA KOGO? 
  Konkurs przeznaczony jest dla :
  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  • dużych przedsiębiorstw
  • konsorcjów przedsiębiorstw
  POZIOM DOFINANSOWANIA
  • Refundacja kosztów: do 80%  dla MŚP i do 65% dla dużego przedsiębiorcy
  • Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
  • Dofinansowanie: do 20 mln euro
  • Zaliczka do 90% całkowitej wysokości dofinansowania 
  • Budżet konkursu: 
   • I, II, IV, V nabór - 700 mln PLN
   •  III nabór - 50 mln PLN

  WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
  • wynagrodzenia
  • koszty budynków i gruntów
  • środki trwałe (urządzenia, aparatura badawcza, itp)
  • materiały i surowce 
  • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)
  • podwykonawstwo
  • koszty ogólne
  • koszty pośrednie
  ZALETY KONKURSU
  Konkurs POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa, tzw. "Szybka ścieżka" jest najpopularniejszym konkursem w zakresie badań i rozwoju w Polsce i swoją popularność zawdzięcza m.in:
  •  bardzo szybkiej procedurze rozpatrywania wniosków, do 60 dni,
  •  zaliczkowaniu do 90% dofinansowania,
  •  możliwości zlecania prac podwykonawczych do 60% kosztów kwalifikowanych,
  •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych,
  •  wysokiemu budżetowi konkursu

  WYMAGANIA KONKURSU
  • Projekty muszą bezpośrednio wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
  • Koszty podwykonawstwa mogą stanowić:
   •  do 60% kosztów kwalifikowanych prac B+R 
   • do 70% kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy deminimis
   • do 50% kosztów kwalifikowanych prac B+R w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw
  • Koszty przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu
  • Prace przedwdrożeniowe obejmują m.in: opracowanie dokumentacji przedwrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, certyfikację.

  https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
  Zweryfikujemy Twój projekt
  i określimy szanse pozyskania dotacji.

  Share:

  piątek, 19 stycznia 2018

  POIR 3.3.3 Go to Brand, czyli wsparcie promocji marek dla MŚP w rozdaniu' 2018

  poir 3.3.3 go to brand


  Popularny konkurs pilotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) promujący marki produktowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych rusza już 04 kwietnia i będzie trwał do 8 maja 2018 roku. Konkurs POIR 3.3.3 Go To Brand wspiera eksport MŚP z wybranych, strategicznych branż i umożliwia dofinansowanie szerokiej gamy kosztów marketingowych nawet w 85%.

  CEL KONKURSU
  • zwiększenie eksportu przedsiębiorstw MŚP z branż perspektywicznych dla rozwoju eksportu, w oparciu o produkty i usługi innowacyjne wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.  
  • wsparcie skierowane jest zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze w oparciu o katalog imprez wystawowych dla branż:
   • sprzęt medyczny
   • maszyny i urządzenia
   • IT/ ICT
   • biotechnologia i farmacja
   • moda polska
   • kosmetyki
   • budowa i wykańczanie budowli
   • jachty i łodzie
   • meble
   • polskie specjalności żywieniowe
   • sektor usług prozdrowotnych
   • części samochodowe i lotnicze
  POZIOM DOFINANSOWANIA
  • refundacja kosztów:
   • do 85%  dla mikro przedsiębiorstw
   • do 75% dla małych przedsiębiorstw
   • do 60% dla średnich przedsiębiorstw
  • maksymalna wartość projektu: 1 mln zł
  • zaliczka do 40% całkowitej wysokości dofinansowania 
  • budżet konkursu: 150.000.000
  WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
  • targi i wystawy branżowe (wynajem, budowa, obsługa stoisk)
  • wyjazdy i delegacje
  • koszty promocji marketingowej
  • usługi doradcze
  • ubezpieczenia
  • szkolenia 
  • usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy mogą stanowić do 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy mogą stanowić do 2% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych (diety, noclegi, przejazdy, wizy, parkingi itd.) oraz koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych nie mogą łącznie przekroczyć 60% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.  
  http://www.mojedotacje.pl/p/formularz-333.html

  Kliknij powyżej, zweryfikujemy Twój projekt
  i określimy szanse pozyskania dotacji Go To Brand
  Share:

  poniedziałek, 20 listopada 2017

  Zmiany w organizacji projektów POIR

   
  2.1 POIR

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) po nowemu

  W związku z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej, zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian w organizacji konkursów m.in. dotyczących programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) i tak:
  • zostanie powołany Rzecznik Funduszy Europejskich- wzorem PARP w którym aktualnie już funkcjonuje taka instytucja, rzecznik zostanie powołany również w pozostałych instytucjach pośredniczących uczestniczących w programie POIR czyli w: NCBIR i BGK. Rolą rzecznika będzie ingerencja w procesy wdrażania i usprawniania w obszarze realizacji poszczególnych programów operacyjnych, nie będzie on jednak ingerował w pojedyncze projekty;
  • zwiększy się rola ekspertów- zadania ekspertów zostaną rozszerzone, jak również zostanie określony dokładny zakres ich działań/obowiązków, a także system oceny i procedura wykreślenia z listy ekspertów;
  • procedura wyboru projektów ulegnie zmianie- dotyczyć to będzie rezygnacji z oceny formalnej w dotychczasowym kształcie, zostaną wprowadzone  jedynie trzy warunki formalne do spełnienia
   • kompletność wniosku,
   • form wniosku,
   • termin złożenia wniosku,   
  • jeśli instytucja pośrednicząca stwierdzi, że we wniosku są braki lub oczywiste pomyłki, może wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia lub uzupełnić je samodzielnie i skierować dalej wniosek do oceny merytorycznej
  • kolejną nowością jest to, że wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełniania i poprawiania wniosku praktycznie na każdym etapie oceny, oczywiście na wezwanie instytucji pośredniczącej  oraz zgodnie z zakresem wskazanym w danych kryteriach projektu
  • dzięki przekazywaniu wnioskodawcy na etapie oceny wniosku informacji o elementach dokumentacji wymagających poprawy i silniejszemu wykorzystaniu ekspertów, wnioskodawcy będą mogli się lepiej przygotować do panelu ekspertów oceniających projekt, co ma się przyczynić do większej skuteczności w aplikowaniu i poprawy jakości projektów
  •   zaświadczenia / dokumenty, które pochodzą z ogólnie dostępnych rejestrów będą pozyskiwane przez konkretne instytucje pośredniczące samodzielnie, bez udziału wnioskodawcy
  •  zmiany dotyczą również procedury odwoławczej i obejmują min. skrócony termin rozpatrzenia wniosku, możliwość wycofania protestu, czy możliwość wniesienia protestu przy braku spełnienia oceny formalnej
  Powyższe nowości ustawowe zostały już pilotażowo wdrożone w dwóch konkursach: 
  2.1 POIR (Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw) oraz 3.2.2. POIR (Kredyt na innowacje technologiczne), w --> pozostałych konkursach POIR będą systematycznie wprowadzane. Najbliższy rok będzie poligonem doświadczalnym dla wdrożenia przepisów w/w ustawy i życie pokaże na ile przyczynią się one do podniesienia skuteczności aplikowania i  jakości projektów.


  https://goo.gl/forms/rtxS7AFdbpAymzgb2  Share: