top of page
524.jpg

Projekty inwestycyjne

Dofinansowanie na projekty inwestycyjne powinno przyczyniać się do rozwoju szeroko pojętej innowacyjności w przedsiębiorstwie. Dofinansowanie to jest skierowane do przedsiębiorców planujących inwestycje w budowę lub rozbudowę hali produkcyjnej, zakup maszyn, czy linii technologicznych, w efekcie czego zostaną wprowadzone nowe bądź ulepszone produkty, usługi lub technologie które umożliwią poszerzenie oferty i rynków zbytu. Środki unijne można pozyskać zarówno z programów krajowych, jak i regionalnych.

Dotacje w tego typu projektach można przeznaczyć na:

  • Budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych;

  • Zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń;

  • Zakup nieruchomości i budynków;

  • Zakup materiałów i prac budowlanych;

  • Najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, gruntów i budynków;

  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how;

  • Leasing;

  • Działania promocyjne;

  • Koszty ogólne.

 

Dofinansowanie w projektach inwestycyjnych wynosi do 70% i jest uzależnione od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Wśród aktualnie dostępnych konkursów z Programu FENG 2021-2027 warto wyróżnić Ścieżka SMART i Kredyt Technologiczny.

Newsy

bottom of page