top of page

Weryfikacja projektu

W przypadku, kiedy potrzebne jest wsparcie, co do tego czy dokumentacja została przygotowana prawidłowo, czy nie zawiera błędów i właściwie wpisuje się w wymagania konkursowe, weryfikujemy i poprawiamy ją tak, aby realnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania. Dzięki wnikliwej znajomości wymagań konkursowych i przepisów prawa identyfikujemy, które części wniosku, biznesplanu, czy analizy finansowej są kluczowe ze względu na punktację i rekomendujemy modyfikacje, które mogą skutecznie podnieść ocenę wniosku. Weryfikacja dokumentacji pomaga nie tylko w procesie aplikowania, ale również ma pozytywny wpływ na prawidłowe, zgodne z wymaganiami umowy i przepisów rozliczenie projektu. 

15419.jpg

Wniosek o dofinansowanie powinien w jednoznaczny sposób wskazywać i odpowiadać na cele i oczekiwania, którymi zainteresowana jest instytucja finansująca (NCBiR, PARP, ARP, itd). Regulamin definiuje zakres i cele, jakie muszą być zrealizowane dzięki projektowi, określa zasady udzielania dotacji, koszty kwalifikowane oraz np. sposób w jaki należy dokonywać wyboru dostawcy np. usługi badawczej. Natomiast kryteria oceny określają stopień, w jakim przygotowany przez wnioskodawcę projekt będzie spełniał warunki uczestnictwa w danym konkursie. Dlatego też treści, którymi wypełniany jest formularz wniosku powinny być przygotowywane zgodnie z instrukcją sporządzania wniosku i w sposób jednoznaczny kwalifikować do udzielenia jak największej liczby punktów w poszczególnych kategoriach.

Skonsultuj swój projekt

1534.jpg
email.png
phone-call.png

605288500

bottom of page