top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

FEPW 1.2 Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP

Zaktualizowano: 26 sty


Robot przemysłowy, robot usługowy, automatyczna linia pakowania

Celem działania FEPW 1.2 “Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” jest kompleksowe wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Dzięki temu przedsiębiorstwa te będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, poprawić jakość swoich produktów i usług oraz zwiększyć efektywność swojego działania. Nabór jest organizowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski - zachodni i wołomiński)


Termin rozpoczęcia składania wniosków: 08.2024 r.

Termin zakończenia składania wniosków: 09.2024 r.


Automatyzacja i Robotyzacja MŚP- rodzaje wydatków

W ramach działania FEPW 1.2 "Automatyzacja i robotyzacja w MŚP" finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na:

· koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,

· koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,

· zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

· nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

· koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,

· koszty usług szkoleniowych,


Audyt technologiczny i mapa drogowa

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy przeprowadzić audyt technologiczny i opracować mapę drogową transformacji w kierunku przemysłu P 4.0. Mapa drogowa stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniu mapy drogowej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Usługi doradztwa (w tym opracowanie mapy drogowej) mogą być świadczone przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty/ekspertów.


Automatyzacja i Robotyzacja MŚP- zasady finansowania

  • Maksymalny poziom dofinansowania: do 85% (zależnie od rodzaju wydatku oraz pomocy, w ramach której jest on współfinansowany)

  • Pula środków przewidziana na dofinansowanie projektów: zostanie podana w późniejszym terminie

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200.000 zł

  • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3.000.000 zł

  • Dotacja bezzwrotna obejmuje wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo,

  • Dotacja warunkowa obejmuje finansowanie inwestycji- dotacja warunkowa podlega w części lub w całości zwrotowi zgodnie z regulaminem.

Cztery kroki pozyskania dofinansowania


Krok 1: Rzetelna Analiza i Ocena

Pierwszym etapem jest dokładna analiza aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz ocena jego możliwości wdrożenia automatyzacji i robotyzacji procesów. Należy przede wszystkim skoncentrować się na obszarach kluczowych dla działalności firmy, takich jak produkcja, magazynowanie, administracja oraz relacje z klientami i dostawcami. Pozyskanie danych od interesariuszy zewnętrznych, w tym klientów i dostawców, może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących potencjalnych obszarów optymalizacji. Analiza powinna uwzględniać także przyszłe możliwości cyfryzacji, aby zidentyfikować potencjał długoterminowy.


Krok 2: Profesjonalny Audyt Zewnętrzny

Kolejnym istotnym krokiem jest zlecenie zewnętrznemu specjalistycznemu podmiotowi przeprowadzenia szczegółowego audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych. Ten proces, znany jako usługi doradcze, ma na celu dokładne zrozumienie obecnej struktury firmy oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy poprzez wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji. Audyt ten jest kluczowy, ponieważ na jego podstawie zostanie opracowana mapa drogowa transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0.


Krok 3: Opracowanie Wniosku i Mapy Drogowej

W etapie trzecim, opierając się na wynikach audytu technologicznego oraz mapie drogowej, przygotowuje się wniosek o dotację. Wniosek ten jest składany do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


Krok 4: Ocena Ekspertów

Złożony wniosek poddawany jest ocenie przez Panel Ekspertów przy udziale wnioskodawcy. W trakcie panelu eksperci zadają wnioskodawcy pytania pod kątem spełnienia przez wniosek kryteriów oceny projektu. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia i poprawienia wniosku o dofinansowanie.


Jak możemy pomóc

  • Wykonamy bezpłatną analizę projektu- zapoznamy się z pomysłem inwestycyjnym, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania. Ponadto przeprowadzimy audyt technologiczny i opracujemy mapę drogową transformacji P 4.0.

  • Napiszemy wniosek o dotację- kreatywnie sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji, rozwiniemy treści na podstawie uzgodnionych wytycznych, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

  • Rozliczymy dotację- przeszkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotujemy wnioski o płatność, uzgodnimy zmiany w projekcie z instytucją finansującą, przeprowadzimy procedury przetargowe, będziemy asystowali podczas kontroli projektu.Portret menedżera, eksperta dotacji unijnych

SKONTAKTUJ SIĘ

Marcin Piasecki

Ekspert dotacji unijnychComments


bottom of page