top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Przedsiębiorstwa small mid-cap i mid-cap w programie FENG 2021-2027

Zaktualizowano: 27 sty 2023źródło: pl.freepik.com*


W mijającej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich 2014-2020 pomoc publiczna w szczególny sposób była kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorstwa MŚP zostały zdefiniowane jako takie, które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Ponieważ znaczna część polskich firm nie osiąga górnych pułapów obrotu i sumy bilansowej MŚP, zatem o statusie przedsiębiorstwa dotychczas decydował w głównej mierze poziom zatrudnienia. Oznaczało to, że firmy MŚP, które nie osiągały maksymalnego limitu obrotu i sumy bilansowej, a zatrudniały ponad 250 pracowników kwalifikowały się jako duże przedsiębiorstwa i tym samym były wykluczone z możliwości uzyskania dofinansowania w projektach inwestycyjnych rozumianych jako wdrażanie prac B+R poprzez zakup maszyn, urządzeń i realizację prac remontowo budowlanych, a w projektach B+R otrzymywały najniższy poziom wsparcia dotacyjnego. Przy tym musiały konkurować na rynku z dużymi przedsiębiorstwami zagranicznymi, które osiągały znacznie lepsze wskaźniki finansowe. Wychodząc na przeciw potrzebom tej grupy przedsiębiorstw, w ramach prac przygotowawczych nad nową perspektywą finansową Funduszy Europejskich 2021-2027 zdecydowano się na wydzielenie dodatkowych kategorii podmiotów: small mid-caps i mid-caps, umożliwiając im dostęp do programów dotychczas zarezerwowanych dla przedsiębiorstw MŚP.


Przedsiębiorstwa small mid-cap i mid-cap

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 uwzględniającym nowelizację z 2021 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 definicje przedsiębiorstw small mid-cap i mid-cap brzmią j/n.


Small mid-cap – jest to „mała spółka o średniej kapitalizacji” oznaczająca przedsiębiorstwo zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.

Mid-cap – jest to „spółka o średniej kapitalizacji” oznaczająca przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji (small mid-caps).


Należy mieć na uwadze, że podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw MŚP przy obliczeniach wskaźników potwierdzających spełnienie definicji small mid-cap oraz mid-cap należy brać pod uwagę występowanie powiązań osobowych i/lub kapitałowych pomiędzy przedsiębiorstwami, co prowadzi do kumulowania wskaźników finansowych i wskaźników zatrudnienia podmiotów powiązanych lub partnerskich.


Udogodnienia dla przedsiębiorstw small mid-caps i mid-caps

Przedsiębiorstwa kwalifikujące się jako small mid-caps i mid-caps otrzymają w Programie FENG (Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki) udogodnienia, które będą niedostępne dla dużych przedsiębiorstw. Między innymi dotyczy to możliwości brania udziału w działaniach inwestycyjnych przewidzianych w ramach Priorytetu 1 "Wsparcie dla przedsiębiorców" wdrażających wyniki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych t.j. np. Kredyt na Innowacje, którego kontynuację w ramach FENG zapowiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt na Innowacje (lub Kredyt Technologiczny) łączy finansowanie dłużne z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji jako premia technologiczna. Przedsiębiorstwa small mid-caps i mid-caps będą mogły również korzystać z szerszego zakresu wsparcia względem dużych przedsiębiorstw w obszarze Priorytetu 3 'Zazielenienie przedsiębiorstw' poprzez udział w działaniach t.j. np. Kredyt ekologiczny który jest oparty o podobne zasady co opisywany Kredyt na Innowacje i wspiera transformację przedsiębiorstw prowadzącą do zwiększenia efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oraz wdrażanie nowych produktów/procesów prowadzące do znacznej redukcji zużycia energii. Przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji są również brane pod uwagę w Priorytecie 2 "Środowisko sprzyjające innowacjom", w ramach którego zostanie udostępniony instrument gwarancyjny na potrzeby realizacji inwestycji lub na zwiększenie kapitału obrotowego, w celu poprawy płynności finansowej.

Podsumowując, w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, w tym w szczególności w Programie FENG, nowa grupa przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji będzie miała możliwość ubiegania się o dofinansowania inwestycji w dodatkowych obszarach działalności co stworzy dla tym podmiotom skuteczniejsze warunki budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.Więcej aktualnej Wiedzy związanej z Funduszami Unijnymi w perspektywie 2021-2027.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty technologiczne i pro-ekologiczne, wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.


* <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/ludzie-biznesu-chodzi-na-zewnatrz-budynku-biurowego_8898052.htm#query=corporation&position=3&from_view=search&track=sph">Obraz autorstwa wavebreakmedia_micro</a> na Freepik

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page