top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Zaktualizowano: 27 sty 2023


źródło: pl.freepik.com*


Jeszcze w IV kwartale br. mają wystartować konkursy na wsparcie działań eksportowych z programu FENG czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki w perspektywie 2021-2027, który jest następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z lat 2014-2020. Program skierowany jest do szerokiej rzeszy beneficjentów obejmującej przedsiębiorstwa, sektor nauki, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, a także instytucje otoczenia biznesu jakimi są ośrodki przedsiębiorczości i ośrodki innowacji. Program FENG stawia przed sobą następujące cele:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

 • wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ;

 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;

 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii;

Tak postawione cele służą budowie bardziej konkurencyjnej gospodarki poprzez wsparcie inteligentnej i innowacyjnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie 2014-2020 przedsiębiorcy zyskają szansę na wsparcie finansowe rozwoju innowacyjnych produktów i technologii oraz realizację innowacyjnych inwestycji.

W ramach programu FENG Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki znajdą się instrumenty pogrupowane w cztery priorytety:

I – Wsparcie dla przedsiębiorców- obejmuje zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

II – Środowisko przyjazne innowacjom- jako wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

III - Zazielenienie przedsiębiorstw- ukierunkowane jest na wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

IV - Pomoc techniczna- czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.


FENG- na co finansowanie dla przedsiębiorstw

Priorytet I skierowany do przedsiębiorstw zasilony zostanie pokaźnym budżetem wynoszącym 4 358 mln EUR, co stanowi aż 55% wartości całego programu FENG w kwocie 7,9 mld EUR. W porównaniu do swojego poprzednika programu POIR, FENG zawiera nowe elementy w postaci modułów obowiązkowych i fakultatywnych. Taka struktura Priorytetu I da wnioskodawcom możliwość wyboru różnorodnych wariantów dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstw i potrzeb w zakresie obszarów realizacji w ramach jednego projektu.

I tak, projekty w ramach Priorytetu I będą musiały składać się z obligatoryjnie z jednego z poniższych modułów:

 • Prace B+R – obejmujące elementy procesu badawczego (od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypu oraz testowanie),

 • Infrastruktura B+R – dotycząca finansowania tworzenia i rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, służących realizacji agendy badawczej (strategii rozwoju firmy w zakresie planowanych przez nią prac B+R i innowacji).

Dodatkowo wybrany przez przedsiębiorcę moduł obligatoryjny, będzie mógł zostać uzupełniony o moduły fakultatywne takie jak:

 • moduł wdrożeniowy – polega na zastosowaniu w praktyce wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, poprzez inwestycję np. w zakład produkcyjny lub linię technologiczną umożliwiającą rozpoczęcie wytwarzania znacząco udoskonalonego produktu (podobnie jak w PO IR 3.2.1 Badania na rynek, lub 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne). Poziom dofinansowania będzie uzależniony od mapy pomocy regionalnej,

 • moduł cyfryzacji – obejmujący zakup rozwiązań i infrastruktury IT, inwestycje w cyberbezpieczeństwo, a także automatyzację i robotyzację procesów,

 • moduł zazielenienia przedsiębiorstw – dotyczy wsparcia transformacji środowiskowej przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym,

 • moduł kompetencji – ukierunkowany na doskonalenie kompetencji pracowników przedsiębiorstwa z zakresu obszarów: prac badawczo-rozwojowych, inteligentnych specjalizacji, transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, zarządzania innowacjami, polityki klimatycznej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej,

 • moduł internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej – obejmie wsparciem zagraniczną promocję produktów lub usług przedsiębiorstwa w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych czy uzyskania patentów.

Proponowane w ramach Priorytetu I FENG moduły wskazują na zwiększenia elastyczności w podejściu instytucji finansujących do wnioskodawców. Z drugiej strony wsparcie oferowane w ramach FENG ułatwi przedsiębiorcom kształtowanie realizowanych przedsięwzięć w zakresie ich celów, obszarów wsparcia oraz harmonogramu prowadzonych działań.Więcej aktualnej Wiedzy związanej z Funduszami Unijnymi w perspektywie 2021-2027.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty technologiczne - wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.


* <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/biuro'> utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com</a>

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page