top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Mapa drogowa transformacji cyfrowej w perspektywie unijnej 2021-2027

Zaktualizowano: 26 sty


źródło: pl.freepik.com


W nadchodzącej perspektywie Funduszy Unijnych na lata 2021-2027 jednym ze znaczących obszarów podlegających finansowaniu będzie transformacja cyfrowa przedsiębiorstw. Nowe technologie cyfrowe sprzyjają przełomowym zmianom w procesach produkcyjnych umożliwiając rozwój nowych modeli biznesowych, a to w rezultacie będzie przynosiło znaczące zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw. Transformacja cyfrowa w szczególności w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jest koniecznym etapem ich dalszego rozwoju, budowania przewagi rynkowej oraz dostosowania się do zmian zachodzących w gospodarce i na świecie. W związku z powyższym skuteczne aplikowanie o dofinansowanie rozwoju firm w oparciu o transformację cyfrową, będzie wymagało weryfikacji obecnego stanu działalności przedsiębiorstwa, zidentyfikowania potrzeb rozwojowych oraz możliwości wdrożenia rozwiązań z uwzględnieniem posiadanych już zasobów, a następnie wyznaczenia etapów wdrożenia kolejnych kroków transformacji. Dokument opisujący w/w zagadnienia nosi nazwę mapy drogowej transformacji cyfrowej i jest każdorazowo dostosowany do potrzeb warunków i otoczenia rynkowego danego przedsiębiorstwa.

Mapa drogowa transformacji cyfrowej

Przedsiębiorstwa podlegają wpływom otoczenia rynkowego, a w szerszym ujęciu zmianom gospodarczo-społecznym w odniesieniu do których muszą dostosowywać swoją strategię działania. Istotny wpływ na ich funkcjonowanie mają szybko postępujące zmiany techniczne i technologiczne, które są wymuszane przez rynek i konkurencję. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom w sposób systemowy koniecznym staje się sformułowanie strategii opisującej stan faktyczny, cele do osiągnięcia, konieczne zmiany i działania niezbędne do ich przeprowadzenia. W rezultacie tego powstaje zestaw niezbędnych kroków/etapów, które organizacje powinny podjąć, aby osiągnąć krótko- i długoterminowe cele biznesowe zgodne z założoną strategią. Zestaw ten ujęty w mapę drogową transformacji przedsiębiorstwa powinien odzwierciedlać również zakładane relacje między danymi etapami oraz rozwiązania i efekty w odniesieniu do założonej strategii.


Mapa drogowa transformacji cyfrowej będąca planem wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji powinna opisywać co najmniej wymienione poniżej zagadnienia (na podstawie wymagań PARP dla konkursu Robogrant):

 • W części diagnostycznej: ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, analiza otoczenia firmy i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej, charakterystykę produktów, obecnego modelu biznesowego, identyfikację i wskazanie obszarów transformacji cyfrowej, ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa,

 • W części dotyczącej wdrożenia: opis zaplanowanej inwestycji jako elementu wdrażania strategii cyfrowej, analizę kosztów wdrożenia, korzyści z wdrożenia i potencjalnych ryzyk, określenie celów transformacji cyfrowej oraz mierników ich efektywności, uzasadnienie merytoryczne i finansowe wybranej inwestycji,


Jak przygotować mapę drogową

Opracowanie mapy drogowej transformacji cyfrowej wymaga zaplanowania całego procesu badań i analiz obejmujących co najmniej wymienione poniżej działania:

 • Określenie aktualnego stanu firmy w odniesieniu do otoczenia rynkowego w kontekście rozwoju technologii cyfrowych;

 • Wypracowanie kierunków wymaganych zmian;

 • Wypracowanie propozycji i ocenę wariantowych rozwiązań, w odniesieniu do obszarów:

  • techniki i technologii,

  • procesów i organizacji firmy,

  • harmonogramu wdrożenia,

  • budżetu transformacji cyfrowej,

 • Uzasadnienie wyboru technologii dla przyjętego kierunku rozwoju;

 • Analiza wzrostu efektywności organizacji;

 • Określenie obszarów rozwoju organizacji z podziałem na etapy, prowadzących do realizacji celu transformacji przedsiębiorstwa

Podsumowując, w nadchodzącej perspektywie unijnej 2021-2027 Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w zakresie celów szczegółowych ukierunkowany jest m.in. na transformację cyfrową gospodarki. Znajdzie to odzwierciedlenie w planowanych naborach, które w szczególności w obszarze inwestycyjnym będą będą wspierały cyfryzację, robotyzację i automatyzację procesów. W związku z tym, przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie inwestycji w w/w obszarach będą zobligowane do opracowania konwersji w kierunku transformacji cyfrowej w oparciu o mapę drogową, dokument umożliwi im pozyskanie znacznej pomocy publicznej dla zaplanowanych inwestycji.Więcej aktualnej Wiedzy związanej z Funduszami Unijnymi w perspektywie 2021-2027.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty technologiczne - wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page