top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Ulga B+R

Zaktualizowano: 18 mar 2022Ulga B+R jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych form wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy i jednocześnie doskonałą zachętą do rozwijania firmy poprzez uwalnianie dodatkowych środków finansowych. Pozwala ona podatnikom CIT i PIT na odliczenie od podstawy opodatkowania nawet 200% kosztów wynagrodzeń oraz 100% pozostałych kosztów kwalifikowanych z poniesionej działalności B+R, (centra B+R mogą odliczyć do 200% kosztów kwalifikowanych).

Ulga B+R funkcjonuje od 2016 r i zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii, ale dopiero jej nowelizacja w 2018 r. przyniosła atrakcyjne zmiany w postaci podwyższenia limitów i rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych. W obecnej formie ulga B+R pozwala przedsiębiorcy na odliczanie 100% kosztów kwalifikowanych, a centra badawczo-rozwojowe uzyskały możliwość odliczenia aż 150%. Przekłada się to na 19% dodatkowej korzyści podatkowej dla przedsiębiorstw i 28,9% dla centrów B+R.


DZIAŁANOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Zgodnie z ustawą do działalności B+R zalicza się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań. Definicja poszczególnych rodzajów prac badawczych przedstawia się następująco:

a. Badania podstawowe- rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b. Badania aplikacyjne- rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

c. Prace rozwojowe – to działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W większości przypadków przedsiębiorstwa prowadzą badania aplikacyjne i prace rozwojowe a badania podstawowe są raczej domeną jednostek naukowo-badawczych wyposażonych w niezbędną zaawansowaną infrastrukturę i wysoko specjalizowany personel. Warto zauważyć, że dla prowadzenia działalności B+R w rozumieniu ustawy nie potrzebne są specjalistyczne laboratoria, a sam zakres prac może odnosić się do twórczych działań mających na celu usprawnienia produktów/ technologii w skali przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, procesów lub usług, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń).


KOSZTY KWALIFIKOWANE

Istotną kwestią jest to, że koszty kwalifikowane to takie, które zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu według zasad ogólnych wynikających z prawa podatkowego i składają się na nie:

a. wynagrodzenia pracowników oraz należne składki,

b. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło,

c. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,

d. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,

e. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych,

f. koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych,

g. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP wykorzystywanych w działalności B+R,


ZASADY STOSOWANIA

Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów kwalifikowanych. Należy pamiętać, że kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Jeśli w danym roku podatkowym wystąpi strata albo gdy wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących odliczeń to przedsiębiorca ma możliwość dokonywania odliczeń w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 6 lat. Odliczeń dokonuje się na formularzach CIT-BR lub PIT-BR, a podatnicy którzy złożyli już zeznania podatkowe, a chcieliby skorzystać z ulgi (do 5 lat wstecz) mogą złożyć korektę rocznego zeznania podatkowego. Oczywiście każdorazowo rozliczając ulgę B+R przedsiębiorca powinien przygotować się na weryfikację dokumentacji formalno-księgowej potwierdzającej spełnienie kryteriów przyznania ulgi B+R zawierającej m.in:

a. ewidencję czasu pracy pracowników

b. dokumentację potwierdzającą że zakwalifikowane projekty były projektami badawczo-rozwojowymi zgodnie z definicją zapisaną w odpowiedniej ustawie

c. karty wynagrodzeń i dowody wpłat do ZUS

d. potwierdzenia zakupu materiałów i surowców, sprzętu specjalistycznego, nabycia usługi kwalifikowanej do ulgi (zamówienia, faktury, umowy


Więcej o nowych ulgach w artykule "Nadchodzące zmiany dla innowatorów"

107 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page