top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Nowy Ład dla innowatorów

Zaktualizowano: 18 mar 2022Polski Ład, który obowiązuje od początku 2022 roku wprowadza gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również w ulgach podatkowych. W niniejszym artykule opiszemy zmiany dotyczące ulg w obszarze prowadzonych przez przedsiębiorców prac badawczo-rozwojowych. Zmiany te obejmują działania rozszerzające stosowanie dotychczasowych ulg t.j. ulga B+R, IP Box jak również nowe mechanizmy pozwalające uwalniać dodatkowe środki finansowe na działalność badawczo-rozwojową, poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę:


ULGA B+R

Będzie nadal obowiązywała w rozszerzonej formule w której podatnicy będą mogli odliczyć aż 200% kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników i współpracowników biorących udział w pracach B+R. Mając na uwadze, że koszty osobowe stanowią niejednokroć decydującą część kosztów kwalifikowanych zaliczanych do ulgi, a obecnie istnieje możliwość odliczenia 100% tej kategorii wydatków, planowana zmiana stanowi niewątpliwie atrakcyjną zachętę przedsiębiorstw. Należy nadmienić, że dla przedsiębiorstw CBR (centrów badawczo-rozwojowych) 200% odliczenia będzie się odnosiło również do pozostałych kategorii kosztów kwalifikowanych. Więcej o uldze B+R w artykule "Ulga B+R".


ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Stanowi nowe rozwiązanie, szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw którzy ze względu na poniesioną stratę lub zbyt niski dochód nie mogą odliczyć pełnej kwoty kosztów kwalifikowanych ulgi B+R w danym roku podatkowym. Propozycja zakłada możliwość pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy potrącanych od osób fizycznych zatrudnionych u nich, również na umowy cywilnoprawne (powinny przeznaczać min. 50% czasu na prace B+R) o iloczyn kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi i obowiązującej stawki podatkowej.


ŁĄCZENIE IP Box Z ULGĄ B+R

Będzie możliwość skorzystania z IP Box i ulgi B+R w zakresie tego samego dochodu. Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie mógł być pomniejszony o koszty kwalifikowane ulgi B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia tego prawa.


ULGA NA PROTOTYP

Będzie odnosiła się do fazy przedwdrożeniowej obejmującej produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu. Produkcja próbna nowego produktu to etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, jej celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia prac B+R. Natomiast poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek należy rozumieć działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. W planowanej formie ulga na prototyp ma wynosić 30% opisanych powyżej kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu i ma być stosowana podobnie jak ulga B+R w rozliczeniu rocznym podatnika. W przypadku produkcji próbnej będzie istniała możliwość rozliczenia wydatków obejmujących koszty nabycia/ wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych, koszty ulepszenia środków trwałych oraz koszty materiałów i surowców. Kosztami kwalifikowanymi odnoszącymi się do wprowadzania na rynek nowego produktu będą koszty związane z obowiązkowymi dokumentami związanymi z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania t.j.: badania, ekspertyzy, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, itp.) jak również koszty badania cyklu życia produktu i systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV). W przypadku gdy przedsiębiorca odnotuje stratę lub nie osiągnie dochodu pozwalającego na pełne odliczenie tych wydatków, wówczas będzie mógł je rozliczyć przez dwa lata podatkowe następujące kolejno po sobie, po roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.


ULGA NA ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY

Jest jakby ‘przedłużeniem’ ulgi na prototyp i będzie dawać możliwość dodatkowego odliczenia od dochodu kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu przedsiębiorcy, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w danym roku podatkowym. Koszty kwalifikowane będą obejmowały uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, dostosowanie opakowań produktów, przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów oraz dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu. Ulga nie będzie miała zastosowania do usług. Okres weryfikacji wydatków będzie wynosił 2 lata licząc od końca roku w którym poniesiono wydatek, ulga będzie rozliczana w zeznaniu rocznym, a w przypadku gdy podatnik odnotuje stratę lub nie osiągnie dochodu pozwalającego na pełne odliczenie tych wydatków, będzie mógł je rozliczyć przez pięć lat podatkowych następujących kolejno po sobie.


ULGA NA ROBOTYZACJĘ

w założeniu ma być rozwiązaniem tożsamym z ulgą B+R, jednak będzie odnosiła się do innego rodzaju wydatków które będą związane z zakupem: robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych (obrotniki, nastawniki, itp.) oraz rzeczy funkcjonalnie powiązanych z robotami przemysłowymi (czujniki, kamery, itp.), jak również maszyn, urządzeń i systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania oraz urządzeń do interakcji człowiek-maszyna. Dodatkowo będzie można rozliczyć szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali zakupione roboty przemysłowe, a także koszty oprogramowania do robotów i związanego z nimi osprzętu. Ulga będzie wynosiła 50% kosztów kwalifikowanych i ma obowiązywać tylko przez okres 5 lat począwszy od roku 2022 r. z możliwością rozliczenia w zeznaniu rocznym.


Comments


bottom of page