top of page
 • Marcin Piasecki

Wkrótce Ścieżka SMART czyli dotacje na innowacje w programie FENG

Zaktualizowano: 13 godzin temu


źródło: pl.freepik.com*


Ścieżka SMART w programie FENG 2021-2027 to zupełnie nowy i poniekąd eksperymentalny konkurs wspierający projekty B+R+I. Instytucją zarządzającą konkursem dla przedsiębiorstw MŚP będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), natomiast NCBiR będzie koordynował nabory dla dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów. Nabór wniosków w systemie ciągłym ma rozpocząć się już od 21 lutego 2023 r.

Ścieżka SMART podstawowe informacje

Celem działania Ścieżka SMART jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a także z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr. W związku z tak szerokim zakresem działań wspierających przewidziano aż siedem modułów, z których dwa są obligatoryjne:

 • moduły obligatoryjne: moduł B+R lub wdrożenie innowacji,

 • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

W przypadku przedsiębiorstw MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Duże przedsiębiorstwa (small mid-caps, mid-caps) muszą zrealizować co najmniej moduł B+R, wszystkie pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. Dzięki takiemu modułowemu schematowi przedsiębiorcy będą mogli w ramach jednego wniosku o dofinansowanie zrealizować cały niezbędny zakres inwestycji, bez konieczności ubiegania się o wsparcie kolejnych etapów wdrożenia czy modernizacji infrastruktury przedsiębiorstwa.

Nabór będzie prowadzony w systemie ciągłym, z miesięcznymi rundami w celu oceny złożonych wniosków, co umożliwi przedsiębiorstwom uzyskanie dofinansowania w dowolnym momencie bez konieczności czekania na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu.


Ścieżka SMART - moduły obligatoryjne

Moduł B+R

Rezultatem prowadzonych prac ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania tj. innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym które będzie możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej, zasięg innowacji musi być nie niższy niż na poziomie krajowym. Moduł ten jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, należy pamiętać, że prace rozwojowe są elementem obligatoryjnym w Module B+R.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

 • wynagrodzenia,

 • podwykonawstwo B+R,

 • aparatura badawcza,

 • elementy prototypu,

 • surowce materiały,

Dofinansowanie:

 • badania przemysłowe-> dla przedsiębiorstw MŚP: 60%-80%,

 • badania przemysłowe-> dla dużych przedsiębiorstw: 50-65%,

 • prace rozwojowe-> dla przedsiębiorstw MŚP: 35%-60%,

 • prace rozwojowe-> dla dużych przedsiębiorstw: 25-40%,

Moduł B+R musi obejmować co najmniej 20% kosztów projektu. Nie ma limitów kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw MŚP, natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw wynosi 1 mln zł.


Moduł Wdrożenie innowacji

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

 • nieruchomości,

 • prace budowlane,

 • środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie produkcyjne),

 • WNiP (np. oprogramowanie, licencje),

Dofinansowanie będzie stanowić pomoc deminimis lub pomoc inwestycyjną zgodnie z mapą pomocy regionalnej co oznacza że pod uwagę będzie brana lokalizacja i wielkość przedsiębiorstwa. Część wsparcia przewidziana jest jako dotacja warunkowa tj. po 4 latach od zakończenia projektu i w zależności od wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia, przedsiębiorca będzie zobowiązany do jednorazowej spłaty odpowiedniej części zwrotnej dotacji, możliwe będzie rozłożenie na raty.Więcej aktualnej Wiedzy związanej z Funduszami Unijnymi w perspektywie 2021-2027.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty technologiczne i pro-ekologiczne, wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.


* Obraz autorstwa <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/koncepcja-biznesowa-z-zespolem-z-bliska_19924274.htm#query=innowacje&position=25&from_view=search&track=sph">Freepik</a>

335 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page