top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Ścieżka SMART - dotacje dla przedsiębiorstw z programu FENG

Zaktualizowano: 17 kwi


designed by Artphoto_Studio - Freepik.com


Ścieżka SMART w programie FENG 2021-2027 to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów wspierających projekty B+R+I realizowane przez przedsiębiorców z sektora MŚP jak i duże firmy, samodzielnie bądź w konsorcjach (np. z udziałem innych przedsiębiorstw, organizacji badawczych czy NGO). Instytucjami zarządzającymi Ścieżką SMART są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla firm MŚP, natomiast dla NCBiR koordynuje nabory dla dużych przedsiębiorstw. Konkurs ukierunkowany jest na projekty charakteryzujące się stopniem innowacyjności co najmniej w skali kraju, na finansowanie innowacyjnych projektów przeznaczono aż 4,3 mld EUR. Aktualnie zostały już ogłoszone trzy nabory:

 • I nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 4 450 mln zł, termin do 09.05.2023

 • I nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł, termin do 09.05.2023

 • II nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł, termin do 30.06.2023


Ścieżka SMART ogólne zasady

Celem działania Ścieżka SMART jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr. W związku z tak szerokim zakresem działań wspierających przewidziano aż siedem modułów, z których dwa są obligatoryjne a pięć fakultatywnych:

 • Moduły obligatoryjne: Moduł B+R, Wdrożenie innowacji,

 • Moduły fakultatywne: Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Internacjonalizacja, Kompetencje.

W przypadku przedsiębiorstw MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: Moduł B+R lub Wdrożenie innowacji. Duże przedsiębiorstwa (także small mid-caps, mid-caps) muszą zrealizować co najmniej Moduł B+R, wszystkie pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. Dzięki takiemu modułowemu schematowi przedsiębiorcy będą mogli w ramach jednego wniosku o dofinansowanie zrealizować cały niezbędny zakres inwestycji (projekty linearne), bez konieczności ubiegania się o wsparcie kolejnych etapów wdrożenia czy modernizacji infrastruktury przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że projekty realizowane w ramach konkursu Ścieżka SMART muszą być zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami.


Harmonogram naborów

Nabory są prowadzone w systemie ciągłym, oprócz wymienionych powyżej ogłoszonych i trwających już naborów, zostały zaplanowane już kolejne:

 • II nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł, termin do 30.06.2023

 • nabór dla pojedynczych MŚP (projekty na rzecz dostępności) – 222 mln zł, 31.08.2023

 • nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw (projekty na rzecz dostępności)- 445 mln zł, 31.08.2023

 • nabór dla konsorcjów MŚP – alokacja 222 mln zł, termin do 09.01.2024

 • nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstw (każdej wielkości) z organizacjami badawczymi lub z NGO – 1 335 mln zł, 09.01.2024

 • III nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł, termin kwiecień 2024

 • III nabór dla dużych przedsiębiorstw – alokacja 890 mln zł, termin kwiecień 2024


Moduły obligatoryjne

Moduł B+R

Rezultatem prowadzonych prac ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania tj. innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym które będzie możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej, zasięg innowacji musi być nie niższy niż na poziomie krajowym. Moduł ten jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, należy pamiętać, że prace rozwojowe są elementem obligatoryjnym w Module B+R.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

 • wynagrodzenia,

 • podwykonawstwo B+R,

 • aparatura badawcza,

 • elementy prototypu,

 • surowce materiały,

Dofinansowanie:

 • badania przemysłowe-> dla przedsiębiorstw MŚP: 60%-80%,

 • badania przemysłowe-> dla dużych przedsiębiorstw: 50-65%,

 • prace rozwojowe-> dla przedsiębiorstw MŚP: 35%-60%,

 • prace rozwojowe-> dla dużych przedsiębiorstw: 25-40%,

Moduł B+R musi obejmować co najmniej 20% kosztów projektu. Nie ma limitów kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw MŚP, natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw wynosi 1 mln zł.

Moduł Wdrożenie Innowacji

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

 • zakup nieruchomości,

 • prace budowlane,

 • środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie produkcyjne),

 • WNiP (np. oprogramowanie, licencje),

Dofinansowanie do 70% będzie stanowić pomoc inwestycyjną zgodnie z mapą pomocy regionalnej co oznacza że pod uwagę będzie brana lokalizacja i wielkość przedsiębiorstwa. Część wsparcia przewidziana jest jako dotacja warunkowa tj. po 4 latach od zakończenia projektu i w zależności od wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia, przedsiębiorca będzie zobowiązany do jednorazowej spłaty odpowiedniej części zwrotnej dotacji, możliwe będzie rozłożenie na raty. Możliwe będzie również dofinansowanie 50% wydatków na usługi doradcze i 100% wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.


Moduły fakultatywne

Moduł Infrastruktura B+R – umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego w celu realizacji agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej do 70% kosztów netto w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Cyfryzacja – umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w działalności przedsiębiorstwa, zaplanowane działania muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej do 70% kosztów netto w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa w zakresie: usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych, innowacja w skali przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej do 70% kosztów netto w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Internacjonalizacja – umożliwia dofinansowanie działań związanych z promocją zagraniczną produktów oraz działania dotyczących uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej do 50% kosztów netto, moduł może stanowić do 20% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

Moduł Kompetencje – umożliwia dofinansowanie doskonalenia kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywania przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej do 70% kosztów netto w zależności od statusu przedsiębiorstwa, moduł może stanowić do 15% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.


Jak możemy pomóc

 • Wykonamy bezpłatną analizę projektu- zapoznamy się z pomysłem inwestycyjnym, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania,

 • Napiszemy wniosek o dotację- kreatywnie sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji, rozwiniemy treści na podstawie uzgodnionych wytycznych, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

 • Rozliczymy dotację- przeszkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotujemy wnioski o płatność, uzgodnimy zmiany w projekcie z instytucją finansującą, przeprowadzimy procedury przetargowe, będziemy asystowali podczas kontroli projektu.


SKONTAKTUJ SIĘ


Marcin Piasecki

T: 605 288 500

mp@empia.pl1500 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page