top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Dofinansowanie dla firm na prace badawczo rozwojoweJeszcze tylko do 30.06.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR dla zadania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W trwającym naborze na wsparcie przeznaczono pulę 1 mld PLN i w ramach tego konkursu przedsiębiorstwa MSP (mikro, mali i średni) mogą pozyskać dofinansowanie na rozwój nowych produktów, usług i technologii. Założeniem konkursu jest podniesienie innowacyjności firm MSP poprzez wykorzystanie rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności gospodarczej. 


DOFINANSOWANIE DLA FIRM, NA JAKICH WARUNKACH

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN

Maksymalna wartość dotacji wynosi 20 mln EUR

Intensywność wsparcia wynosi maksymalnie do 80% i zależy od wielkości przedsiębiorstwa MŚP,  celu projektu (badania przemysłowe lub prace badawczo-rozwojowe) i zawiera dodatkową 15%  premię jeżeli projekt przewiduje szerokie rozpowszechnienie wyników badań.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

•    wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej

•    udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących 

     Wnioskodawcy praw własności przemysłowej

•    sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu   

     wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:

•    koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami wynagrodzeń

•    koszty aparatury naukowo-badawczej

•    koszty usług badawczych i doradczych

•    koszty operacyjne i ogólne (limitowane)

Projekty muszą się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, koszty podwykonawstwa mogą wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, a podwykonawstwo może być zlecane wyłącznie jednostkom naukowo-badawczym.


Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to,wypełnij ANKIETĘ,a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

0 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page