top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

'Zasada konkurencyjności' w projektach unijnych

Zaktualizowano: 6 gru 2022


Każdy beneficjent dotacji unijnych na etapie rozliczania swojego projektu realizowanego przy udziale funduszy z UE staje przed koniecznością zlecania zamówień zgodnie z warunkami opisanymi we wniosku i/lub biznesplanie. Jakie są podstawowe zasady zlecania zamówień w projektach unijnych? Zależy to od wartości zamówień, i tak:

 1. W przypadku zamówień (wydatków) poniżej 20 tys. PLN netto- beneficjent stosuje wewnętrzną procedurę dotyczącą udzielania zamówień, taka procedura może być opracowana np. w postaci instrukcji lub regulaminu. Instrukcja/ regulamin powinny  wskazywać stanowiska i czynności osób odpowiedzialnych za realizację zamówień i powinny zapewnić  ponoszenie wydatków z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z nakładów w sposób racjonalny, przejrzysty i efektywny.

 2. W przypadku zamówień (wydatków) powyżej 20 tys. PLN netto włącznie- beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia rozpoznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa, zakup zostaną wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. W praktyce oznacza to najczęściej rozesłanie ofert do min. 3 podmiotów w celu weryfikacji cen i warunków realizacji zamówienia.

 3. W przypadku zamówień (wydatków) powyżej 50 tys. PLN netto - udzielanie zamówień musi się odbywać zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do stosowania zasady konkurencyjności zobowiązani są beneficjenci:

  •  nie będący podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp (Prawo zamówień publicznych) w przypadku zamówień powyżej 50 tys. PLN netto.

  • będący podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp:

   • w przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Pzp tj. 30 tys. EUR netto a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto.

   • w przypadku zamówień sektorowych- o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach zgodnie z art.11 ust.8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto.

Powyższe zasady przedstawiono w formie tabelarycznej:Beneficjent stosujący zasadę konkurencyjności zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania zgodnie z poniższymi zasadami:

 • należy upublicznić zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 • zapytanie ofertowe powinno zawierać następujące elementy:

  • jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich oceny,

  • kryteria oceny ofert z informacją o wagach punktowych/procentowych,

  • opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,

  • termin składania ofert,

  • termin realizacji umowy,

  • informację dot. zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

 • w ramach procedury zasady konkurencyjności należy wybrać najkorzystniejszą z pośród złożonych ofert i sporządzić pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia,

 • informacje o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

 • umowę z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę, zawiera się obowiązkowo w formie pisemnej,

Powyżej opisane zasady przedstawiają poglądowo warunki udzielania zamówień w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, każdorazowo beneficjent powinien zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami udzielania zamówień dla realizowanego przez siebie projektu w ramach danego konkursu/ działania.


Więcej wartościowej wiedzy związanej z Funduszami Unijnymi.


Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty technologiczne i pro-ekologiczne, wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.

1466 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page