top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Pomoc DE MINIMIS

Zaktualizowano: 8 lut
Co to jest pomoc DE MINIMIS

Pojęcie „de minimis” pochodzi z prawa rzymskiego i jest zgodne z zasadą „de minimis non curat lex” (prawo nie troszczy się o drobiazgi). W przełożeniu na terminologię dotacji unijnych oznacza takie wsparcie, które nie zakłóca konkurencji na rynku, ponieważ kwota dotacji jest relatywnie mała. Pomoc de minimis można przeznaczyć m. in. na inwestycje, usługi doradcze i szkoleniowe, udział w targach czy badanie środowiskowe . Może być udzielana także w formie umorzenia odsetek ZUS, umorzeń podatkowych, bądź w formie gwarancji kredytowych.

Atrakcyjność pomocy de minimis polega na tym, że w ramach niektórych programów można otrzymać dotację na zasadach de minimis, co zazwyczaj (nie zawsze) oznacza wyższy poziom dofinansowania (np. refundacja 80-85% kosztów projektu niezależnie od województwa). 

Limity pomocy DE MINIMIS Limit pomocy de minimis wynosi 200 tysięcy EUR i obowiązuje przez okres 3 lat. Jest to więc kwota na tyle niewielka, że nie stanowi zagrożenia konkurencji i nie narusza zasad wolnego rynku. Ponieważ okres obowiązywania pomocy de minimis wynosi 3 lata, oznacza to, że jeśli przedsiębiorca otrzymał już takie wsparcie w ciągu roku, w którym złożył wniosek, bądź w przeciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, musi on zsumować uzyskane kwoty i pomniejszyć tę wnioskowaną, aby nie przekroczyć limitu 200 tysięcy Euro. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona jest do 100 tysięcy Euro. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie limitu pomocy de minimis do 100 tys. euro nie odnosi się do tzw. usług zintegrowanych, w których sam transport drogowy towarów stanowi jeden z elementów - np. usług kurierskich, pocztowych, lub przeprowadzkowych.


Zasady przyznawania pomocy DE MINIMIS

Szczególne zasady przyznawania pomocy de minimis obowiązują w przypadku spółek cywilnych. W sytuacji, kiedy o pomoc we własnym imieniu występuje wspólnik spółki cywilnej, należy doliczyć pomoc udzieloną spółce cywilnej, w której ten wspólnik ma udziały, proporcjonalnie do wielkości jego udziałów. Jeżeli natomiast o pomoc taką występuje spółka (wspólnicy w imieniu spółki), należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce z całą pomocą udzieloną jej wspólnikom. Również limit pomocy de minimis obowiązuje jedno przedsiębiorstwo, które obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane.

Pomoc de minimis skierowana jest generalnie do większości sektorów gospodarki, oprócz:

 • projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów   importowanych,

 • działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),

 • działalności w sektorze węgla kamiennego,

 • przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

 • przedmiotów, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z   decyzji KE

 • podmiotów, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • podmiotów  działających w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych.

Zasady obowiązywania pomocy de minimis do 2020 roku reguluje Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Wartość otrzymanej pomocy de minimis można sprawdzić w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje nawet aplikacja SHRIMP, która ma ułatwić ten proces.

W przypadku projektów badawczo-rozwojowych z udziałem pomocy de minimis należy mieć na uwadze, że projekty takie muszą się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje lub regionalne inteligentne specjalizacje określane w RPO każdego województwa.


Informacje na temat dofinansowania projektów z Funduszy Unijnych .


Jak możemy pomóc

 • Wykonamy bezpłatną analizę projektu- zapoznamy się z pomysłem inwestycyjnym, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania.

 • Napiszemy wniosek o dotację- kreatywnie sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji, rozwiniemy treści na podstawie uzgodnionych wytycznych, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

 • Rozliczymy dotację- przeszkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotujemy wnioski o płatność, uzgodnimy zmiany w projekcie z instytucją finansującą, przeprowadzimy procedury przetargowe, będziemy asystowali podczas kontroli projektu.


Menedżer, ekspert dotacji unijnych, portret z przodu

  SKONTAKTUJ SIĘ

  Marcin Piasecki

  Ekspert dotacji unijnych


    info@empia.pl 

2750 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page