top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Krajowy Plan Odbudowy dla przedsiębiorców

Zaktualizowano: 3 sty 2023


źródło: pl.freepik.com*


W związku z podpisaniem KPO czyli Krajowego Planu Odbudowy pomiędzy rządem RP i Komisją Europejską, w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się uruchomienia szeregu działań które będą wspierały zaplanowane reformy i inwestycje, skierowanych m.in. do przedsiębiorców. Dlatego też postanowiliśmy nieco szerzej omówić zakres i zasady współfinansowania Krajowego Planu Odbudowy ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów jakimi są przedsiębiorcy.

Krajowy Plan Odbudowy obejmuje wymienione poniżej obszary wsparcia granowego (dotacje) i poza grantowego (preferencyjne pożyczki):

 • Komponent A- Odporność i konkurencyjność gospodarki- 20 mld PLN dotacje, 1.1 mld PLN pożyczki

 • Komponent B- Zielona energia i zmniejszenie energochłonności- 25.5 mld PLN dotacje, 36.7 mld PLN pożyczki

 • Komponent C- Transformacja cyfrowa- 12.5 mld PLN dotacje, 9.4 mld PLN pożyczki

 • Komponent D- Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia- 18.3 mld PLN dotacje, 1.3 mld PLN pożyczki

 • Komponent E- Zielona, inteligentna mobilność- 30.6 mld PLN dotacje, 3.1 mld PLN pożyczki

 • Komponent F- Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności- b/d

Jednym z najbardziej interesujących dla przedsiębiorstw obszarów wsparcia jest Komponent A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" którego głównym celem jest pobudzenie inwestycji, zwiększenie produktywności oraz wzmocnienie konkurencyjności i odporności polskiej gospodarki (nowe miejsca pracy, nowe inwestycje i wyższe zarobki, pomoc rodzicom na rynku pracy, likwidacja barier prawnych i ułatwienia dla firm, innowacje i nowoczesne technologie). Zaplanowano działania, które będą obejmowały część dotacyjną (20 mld PLN) i pożyczkową (1.1 mld PLN) ukierunkowane na różne branże i obszary wsparcia, ich głównym jest pobudzenie inwestycji. I tak, część dotacyjna będzie obejmowała 16 Reform oraz 13 Inwestycji w ramach 4 Podkomponentów:

 • Podkomponent A1- Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa;

 • Podkomponent A2- Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych;

 • Podkomponent A3- Doskonalenie mechanizmów edukacji, mechanizmów uczenia się...

 • Podkomponent A4- Zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy;

Niestety, tylko niewielka część spośród zaplanowanych Inwestycji będzie dostępna dla przedsiębiorców, należy mieć również na uwadze, że w poszczególnych Podkomponentach dodatkowo zawężono grono podmiotów, które będą mogły skorzystać z dofinansowania. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie Podkomponentów A1 i A2 pod kątem wsparcia dla przedsiębiorstw.


Podkomponent A1 - Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa

Podkomponent A1 w zakresie dotyczącym przedsiębiorstw obejmuje dwa rodzaje inwestycji:

 • Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (500 mln EUR)

Wsparcie ukierunkowane jest na podmioty uznane za najbardziej poszkodowane w wyniku pandemii COVID-19 tj. MŚP działające w branżach hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej i w obszarze kultury i dotyczy inwestycji w działania z zakresu rozszerzania i dywersyfikacji działalności tych podmiotów. Zakres działań inwestycyjnych będzie obejmował:

 • prace budowlane,

 • zakup maszyn i urządzeń związanych z wprowadzaniem na rynek nowych produktów/usług,

 • inwestycje ukierunkowane na zieloną transformację,

 • usługi doradcze w zakresie realizacji projektów,

 • podnoszenie kwalifikacji oraz przekwalifikowanie pracowników.

Kolejnym kierunkiem inwestycyjnym są:

 • Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu (1267 mln EUR)

Wsparcie skierowane jest do lokalnych firm MŚP, drobnych producentów rolnych i rybaków. Celem jego jest zapewnienie/polepszenie dostępu do rozwiniętej infrastruktury pomocniczej takiej jak lokalne centra magazynowo-dystrybucyjne, rynki hurtowe, lokalne rynki żywności czy spółdzielnie. Beneficjentami jego będą przedsiębiorstwa z rynku przetwórstwa rolno-spożywczego które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na rozbudowę i modernizację infrastruktury zakładów produkcyjnych oraz zakup maszyn i urządzeń (w tym środków transportu).


Podkomponent A2- Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwa mi i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych.

W ramach powyższego podkomponentu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w dwóch obszarach inwestycyjnych:

 • Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (450 mln EUR)

Dofinansowanie ukierunkowane jest na szeroki zakres działań związanych m.in. z wdrażaniem rozwiązań Przemysłu 4.0 i inteligentnych linii produkcyjnych (robotyzacja i cyfryzacja procesów) oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii IT wykorzysujących chmurę obliczeniową i sztuczną inteligencję. Docelowymi beneficjentami w tym obszarze inwestycyjnym będą duże przedsiębiorstwa w ramach budżetu w wysokości 450 mln EUR w którym przewidziano 46 projektów. Rozdziałem dofinansowania będzie zajmowało się Ministerstwo Aktywów Państwowych, a alokacja będzie dystrybuowana w trybie konkursowym.

 • Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (162 mln PLN)

W obszarze tej inwestycji będą realizowane następujące działania:

 1. Wsparcie na projekty realizowane przez MŚP, służące opracowaniu i wdrożeniu zielonych technologii związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ).

 2. Projekty wspierające rozwój technologii przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych.

Wydaje się, że wsparcie będzie dostępne zarówno dla MŚP jak i dla dużych przedsiębiorstw, chociaż wskaźnik docelowej liczby podpisanych umów o dofinansowanie wynosi jedynie 5.


Komponent A- część pożyczkowa

W części pożyczkowej Komponentu A (1.1 mld PLN) zaplanowano dotacje zwrotne oparte o preferencyjne pożyczki skierowane do MŚP i mikroprzedsiębiorstw z sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Wsparcie skierowane jest na realizację projektów inwestycyjnych związanych m.in. z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych, tworzeniem warsztatów wspierających współpracę oraz wymianę wiedzy i umiejętności pomiędzy CCS oraz z sektorami nauki, technologii i biznesu, rozwijaniem działań kulturalnych/kreatywnych jak również opracowywaniem nowych produktów i usług wykorzystujących innowacyjne/przełomowe technologie w oparciu o sztuczną inteligencję, internet rzeczy, blockchain. W ramach pakietu znajdują się również usługi doradcze oraz doposażenie pracowników przedsiębiorstw do pracy zdalnej.Więcej wartościowej wiedzy związanej z Funduszami Unijnymi w perspektywie 2021-2027.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty technologiczne - wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.


* <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/biznes'>Biznes zdjęcie utworzone przez jannoon028 - pl.freepik.com</a>

205 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentarer


bottom of page