top of page
mlody-biznesmen-klikajac-wirtualny-przycisk.jpg
Ścieżka SMART

 • Ścieżka SMART to nowy konkurs wspierający projekty B+R+I w programie FENG 2021-2027.

 • Celem Ścieżki SMART jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

 • Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw MŚP, dużych przedsiębiorstw, konsorcjów tych podmiotów wraz z organizacjami badawczymi.

 • Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów:

  • moduły obligatoryjne: moduł B+R lub wdrożenie innowacji,

  • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

 • W przypadku przedsiębiorstw MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps, mid-caps) muszą zrealizować co najmniej moduł B+R, wszystkie pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

 • Środki są rozdysponowane w trybie konkursowym, w ramach którego wyłaniane są projekty najlepiej spełniające kryteria oceny. 

Moduł B+R:

 • do 80% wydatków dotyczących badań przemysłowych

 • do 60% wydatków dotyczących prac rozwojowych

Na prace rozwojowe:

 • do 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw

 • do 50% dla średnich przedsiębiorstw

Na prace przedwdrożeniowe:

 • 90% w ramach pomocy de minimis

 • 50% w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

Moduły obligatoryjne

Na badania przemysłowe:

 • 65%

Na prace rozwojowe:

 • 40%

Na prace przedwdrożeniowe:

 • 90% ramach pomocy de minimis

MŚP

Duże przedsiębiorstwa

headquarter.jpg
1940.jpg
Moduły fakultatywne

Wynagrodzenia

money (1).png

Wynagrodzenia brutto brutto pracowników biorących udział w pracach B+R na umowę o pracę, zlecenia, umowy o dzieło.

Prototyp/ demonstrator technologii

manufacture.png

Wydatki związane z zakupem lub wytworzeniem prototypu/demonstratora technologii

Podwykonawstwo

partner.png

Zlecenia podwykonawstwa prac B+R.

Surowce i materiały

toilet-roll.png

Surowce i materiały niezbędne do badań np.: paliwo, oleje, odczynniki chemiczne, elektrody, itp.

Wynajem/ leasing

lease.png

Odpłatne korzystanie z powierzchni niezbędnej do prowadzenia badań, z aparatury naukowo-badawczej i  urządzeń technicznych

Promocja

promotion.png

Koszty publikacji, strona internetowa, materiały promocyjne

Aparatura badawcza i WNiP

microscope.png

Koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej i WNiP tj: oprogramowanie, licencje, patenty.

Budynki i grunty

architecture.png

Dzierżawa budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków do 10% kosztów projektu

Koszty pośrednie

euro.png

Stanowią 25% kosztów projektu pomniejszone o  koszty podwykonawstwa, nie ma obowiązku przedstawiania dokumentów księgowych.

370.jpg
Kryteria punktowane
oceny projektów

 

 • projekty linearne

 • dotacja warunkowa

 • zapisy waloryzacyjne

 • ekoinnowacje i innowacje cyfrowe

Zalety konkursu Szybka Ścieżka

 

 • wysoki budżet, w roku 2020 przewidziano ponad 1.2 mld PLN na wszystkie konkursy POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

 •  szybka procedura rozpatrywania wniosków- do 90 dni,

 • 25% ryczałt naliczany od całkowitej wartości projektu na wydatki, których nie trzeba dokumentować,

 • zaliczkowanie do 90% dofinansowania,

 •  możliwość zlecania prac podwykonawczych B+R do 60% kosztów kwalifikowanych,

 •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych do 20% kosztów całego projektu,

Terminy naborów i budżety konkursów

22.03-04.05.2021 | 300 mln PLN

Szybka Ścieżka 2021

Jak możemy pomóc?

BEZPŁATNA konsultacja online

screenshot_20160911_182514.png
bottom of page