top of page

Rozliczanie projektu

Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu należy mieć na uwadze konieczność  bieżącego dokumentowania prowadzonych działań pod kątem zgodności z warunkami umowy obejmującymi zakres merytoryczny i finansowy.  W pierwszej kolejności po podpisaniu umowy o dofinansowanie udostępniamy klientom wzory niezbędnych dokumentów formalizujących udział w danym projekcie, takie jak: regulaminy, aneksy umów, zakresy obowiązków, karty pracy i niezbędne oświadczenia. Po rozpoczęciu prac merytorycznych nad projektem w kolejnych etapach wspieramy klientów w procesie dokumentowania wykonanych prac, rozliczania kosztów i występowania o transze dofinansowania w formie zaliczek bądź refundacji, a także podczas kontroli okresowej i końcowej projektu.

reanimacja%20projektu_edited.jpg

W okresie realizacji całego projektu zakres wykonywanych przez nas prac obejmuje:

  • Przygotowanie wniosków sprawozdawczych i wniosków o płatność

  • Przygotowanie wzorów dokumentów dla potrzeb stosowania Zasad Konkurencyjności podczas procedur zakupowych,

  • Bieżącą aktualizację harmonogramu płatności w systemie SL2014,

  • Przygotowanie wytycznych dotyczących promocji projektu,

  • Prowadzenie uzgodnień w imieniu klienta z jednostka finansującą,

  • Wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów związanych z planowaną kontrolą projektu,

  • Bieżące doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej,

Praktyczna wiedza

bottom of page