top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Zmiany w organizacji projektów POIR

Zaktualizowano: 28 maj 2020PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) PO NOWEMU

W związku z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej, zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian w organizacji konkursów m.in. dotyczących programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) i tak:

 • zostanie powołany Rzecznik Funduszy Europejskich- wzorem PARP w którym aktualnie już funkcjonuje taka instytucja, rzecznik zostanie powołany również w pozostałych instytucjach pośredniczących uczestniczących w programie POIR czyli w: NCBIR i BGK. Rolą rzecznika będzie ingerencja w procesy wdrażania i usprawniania w obszarze realizacji poszczególnych programów operacyjnych, nie będzie on jednak ingerował w pojedyncze projekty;

 • zwiększy się rola ekspertów- zadania ekspertów zostaną rozszerzone, jak również zostanie określony dokładny zakres ich działań/obowiązków, a także system oceny i procedura wykreślenia z listy ekspertów;

 • procedura wyboru projektów ulegnie zmianie- dotyczyć to będzie rezygnacji z oceny formalnej w dotychczasowym kształcie, zostaną wprowadzone  jedynie trzy warunki formalne do spełnienia: 

  • kompletność wniosku,

  • form wniosku,

  • termin złożenia wniosku,   

 • jeśli instytucja pośrednicząca stwierdzi, że we wniosku są braki lub oczywiste pomyłki, może wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia lub uzupełnić je samodzielnie i skierować dalej wniosek do oceny merytorycznej

 • kolejną nowością jest to, że wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełniania i poprawiania wniosku praktycznie na każdym etapie oceny, oczywiście na wezwanie instytucji pośredniczącej  oraz zgodnie z zakresem wskazanym w danych kryteriach projektu

 • dzięki przekazywaniu wnioskodawcy na etapie oceny wniosku informacji o elementach dokumentacji wymagających poprawy i silniejszemu wykorzystaniu ekspertów, wnioskodawcy będą mogli się lepiej przygotować do panelu ekspertów oceniających projekt, co ma się przyczynić do większej skuteczności w aplikowaniu i poprawy jakości projektów

 • zaświadczenia / dokumenty, które pochodzą z ogólnie dostępnych rejestrów będą pozyskiwane przez konkretne instytucje pośredniczące samodzielnie, bez udziału wnioskodawcy

 •  zmiany dotyczą również procedury odwoławczej i obejmują min. skrócony termin rozpatrzenia wniosku, możliwość wycofania protestu, czy możliwość wniesienia protestu przy braku spełnienia oceny formalnej


Powyższe nowości ustawowe zostały już pilotażowo wdrożone w dwóch konkursach: 

2.1 POIR (Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw) oraz 3.2.2. POIR (Kredyt na innowacje technologiczne), w -->pozostałych konkursach POIRbędą systematycznie wprowadzane.Najbliższy rok będzie poligonem doświadczalnym dla wdrożenia przepisów w/w ustawy i życie pokaże na ile przyczynią się one do podniesienia skuteczności aplikowania i  jakości projektów.

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page