wtorek, 7 stycznia 2020

POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka- badania przemysłowe i prace B+RW ramach flagowego konkursu NCBiR w całym 2019 roku zostanie ogłoszonych 6 konkursów, z całościowym budżetem w wysokości 2.25 mld PLN. W odróżnieniu do ubiegłych lat przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać również o dofinansowanie w dwóch konkursach tematycznych: jeden z zakresu technologii kosmicznych z budżetem 300 mln PLN, a drugi z technologii tworzyw sztucznych z budżetem 180 mln PLN- oba te konkursy zostaną ogłoszone 15.07.2019 r. a nabor wniosków będzie trwał do 15.11.2019 r. Udział w konkursie "Szybkiej ścieżki" będą mogły brać przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw również z udziałem jednostek naukowo-badawczych. 

CEL KONKURSU "SZYBKA ŚCIEŻKA"

Dofinansowanie w ramach działania POIR 1.1.1 "Szybka ścieżka" przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących: 
 • badania przemysłowe,
 • prace badawczo- rozwojowe,
 • realizację prac przedwdrożeniowych,
Przedsiębiorca zobowiązuje się do komercjalizacji wyników prac B+R w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianej jako wdrożenie wyników projektu do własnej działalności gospodarczej    lub sprzedaż, bądź udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R.
TERMINY NABORU
 • 09.12.2019-31.03.2020 - I nabór (ścieżka tematyczna: Urządzenia grzewcze)
 • 14.11.2019-14.01.2020 - II nabór- ( ścieżka tematyczna: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska)
 • 07.02-01.06.2020- (MŚP, duże przedsiębiorstwa, konsorcja)
 • 03.08-14.09.2020- (MŚP, duże przedsiębiorstwa, konsorcja)
 • 14.02-30.09.2020- (MŚP posiadający Seal of Excellence)
DLA KOGO? 
Konkurs przeznaczony jest dla :
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • dużych przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych,

TYPY PROJEKTÓW 
 • badania przemysłowe, prace badawczo-rozwojowe, prace przedwdrożeniowe,
 • projekty muszą obejmować eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe,
 • projekty są realizowane w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim),

POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Refundacja kosztów: 
  • do 80%  dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • do 75% dla średnich przedsiębiorstw,
  • do 55% dla dużych przedsiębiorstw,
 • Minimalna wartość projektu: 
  • 1 mln zł dla MŚP,
  • 2 mln PLN dla pozostałych projektów,
 • Dofinansowanie: do 50 mln euro.
 • Zaliczka do 90% całkowitej wysokości dofinansowania.
 • Budżet konkursu: 
  • I nabór- 1.050 mln PLN,
  • II, III nabór - 50 mln PLN,
  • IV nabór - 1.100 mln PLN,

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
 • wynagrodzenia kadry B+R,
 • podwykonawstwo,
 • koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń (odpisy amortyzacyjne), 
 • koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, elementy na stałe zainstalowane w prototypie, koszty promocji, itd),
 • koszty budynków i gruntów,
 • koszty pośrednie- ryczałt 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów
  podwykonawstwa,  
WYMAGANIA KONKURSU
 • Projekty muszą bezpośrednio wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
 • Koszty podwykonawstwa mogą stanowić:
  •  do 60% kosztów kwalifikowanych prac B+R,
  • do 70% kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy deminimis,
  • do 50% kosztów kwalifikowanych prac B+R w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw,
 • Koszty przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
 • Prace przedwdrożeniowe obejmująm.in: opracowanie dokumentacji przedwrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, certyfikację.
 • Dokumentacja konkursu:
ZALETY KONKURSU
 •  wysoki budżet konkursu- 2,25 mld PLN w 2019 roku,
 •  szybka procedura rozpatrywania wniosków, do 90 dni,
 •  zaliczkowaniu do 90% dofinansowania,
 •  możliwości zlecania prac podwykonawczych do 60% kosztów kwalifikowanych,
 •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych,

http://www.mojedotacje.pl/p/formularz2.html

Zweryfikujemy Twój projekt
i określimy szanse pozyskania dotacji

Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz