poniedziałek, 25 czerwca 2018

POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP szansą na dotację na rozwój eksportu dla MŚP z Polski WschodniejCel konkursu POPW 1.2

Zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Działanie ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w diagnozie potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, co przyczyni się do wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.


TERMIN NABORU
30.07 do 04.09.2018 r.


DLA KOGO? 
Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) przez przynajmniej 12 miesięcy.


POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Refundacja kosztów: do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
  • 800 tys. PLN w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcari
  •  550 tys. PLN w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.
 • Budżet konkursu: 100 mln PLN (dla I i II rundy konkursu)

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 
 • wyjazdy, delegacje,
 • targi i wystawy branżowe,
 • usługi doradcze,
 • promocja,
 • szkolenia,
 • koszty ochrony własności przemysłowej,
 • wartości niematerialne i prawne,

ATUTY KONKURSU
 • wysoka alokacja (budżet konkursu),
 • niski próg przychodów kwalifikujących do konkursu,
 • szeroki katalog kosztów kwalifikowanych,

WYMAGANIA KONKURSU

 • zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. PLN co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym,
 • priorytetowo będą traktowane projekty:
  • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej
  • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
  • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki,
 • pomoc nie może być udzielona na realizacje projektów dotyczących handlu obcymi wyrobami/usługami lub działalności wywozowej w szczególności w odniesieniu do rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi /komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem. 
  http://www.mojedotacje.pl/p/poir-12.html

Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji

Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz