poniedziałek, 20 listopada 2017

Zmiany w organizacji projektów POIR

 
2.1 POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) po nowemu

W związku z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej, zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian w organizacji konkursów m.in. dotyczących programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) i tak:
 • zostanie powołany Rzecznik Funduszy Europejskich- wzorem PARP w którym aktualnie już funkcjonuje taka instytucja, rzecznik zostanie powołany również w pozostałych instytucjach pośredniczących uczestniczących w programie POIR czyli w: NCBIR i BGK. Rolą rzecznika będzie ingerencja w procesy wdrażania i usprawniania w obszarze realizacji poszczególnych programów operacyjnych, nie będzie on jednak ingerował w pojedyncze projekty;
 • zwiększy się rola ekspertów- zadania ekspertów zostaną rozszerzone, jak również zostanie określony dokładny zakres ich działań/obowiązków, a także system oceny i procedura wykreślenia z listy ekspertów;
 • procedura wyboru projektów ulegnie zmianie- dotyczyć to będzie rezygnacji z oceny formalnej w dotychczasowym kształcie, zostaną wprowadzone  jedynie trzy warunki formalne do spełnienia
  • kompletność wniosku,
  • form wniosku,
  • termin złożenia wniosku,   
 • jeśli instytucja pośrednicząca stwierdzi, że we wniosku są braki lub oczywiste pomyłki, może wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia lub uzupełnić je samodzielnie i skierować dalej wniosek do oceny merytorycznej
 • kolejną nowością jest to, że wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełniania i poprawiania wniosku praktycznie na każdym etapie oceny, oczywiście na wezwanie instytucji pośredniczącej  oraz zgodnie z zakresem wskazanym w danych kryteriach projektu
 • dzięki przekazywaniu wnioskodawcy na etapie oceny wniosku informacji o elementach dokumentacji wymagających poprawy i silniejszemu wykorzystaniu ekspertów, wnioskodawcy będą mogli się lepiej przygotować do panelu ekspertów oceniających projekt, co ma się przyczynić do większej skuteczności w aplikowaniu i poprawy jakości projektów
 •   zaświadczenia / dokumenty, które pochodzą z ogólnie dostępnych rejestrów będą pozyskiwane przez konkretne instytucje pośredniczące samodzielnie, bez udziału wnioskodawcy
 •  zmiany dotyczą również procedury odwoławczej i obejmują min. skrócony termin rozpatrzenia wniosku, możliwość wycofania protestu, czy możliwość wniesienia protestu przy braku spełnienia oceny formalnej
Powyższe nowości ustawowe zostały już pilotażowo wdrożone w dwóch konkursach: 
2.1 POIR (Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw) oraz 3.2.2. POIR (Kredyt na innowacje technologiczne), w --> pozostałych konkursach POIR będą systematycznie wprowadzane. Najbliższy rok będzie poligonem doświadczalnym dla wdrożenia przepisów w/w ustawy i życie pokaże na ile przyczynią się one do podniesienia skuteczności aplikowania i  jakości projektów.


https://goo.gl/forms/rtxS7AFdbpAymzgb2Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz