wtorek, 4 lipca 2017

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

with No comments 


Jednym z priorytetów polityki rozwojowej Polski jest koncentracja tematyczna innowacji, czyli wspieranie rozwoju przedsięwzięć w dziedzinach, w których Polska ma szansę się specjalizować i tworzyć trwałą przewagę konkurencyjną. Temu właśnie mają służyć określone przez Ministerstwo Rozwoju Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Krajowe Inteligentne Specjalizacje to jedno z najważniejszych pojęć w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, każdy projekt ubiegający się o dotację z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój musi wpisywać się przynajmniej w jedną inteligentną specjalizację jak poniżej:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne;
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej;
3. Wytwarzanie produktów leczniczych;

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego;
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji);
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo;
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie;

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty;
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe;
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne;
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących;
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych;
18. Optoelektroniczne systemy i materiały;
19. Inteligentne technologie kreacyjne;
20. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami najwięcej mają skorzystać takie projekty ubiegające się o dofinansowanie, które z jednej strony wpisują się w zakres KIS, a z drugiej odznaczają się wysokim potencjałem innowacyjnym.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje są dokumentem otwartym, to znaczy nie ustanowionym raz na zawsze, a podlegającym ciągłej weryfikacji w celu uwzględniania zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Szczegółową listę KIS można pobrać tutaj: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf
 

0 komentarze:

Prześlij komentarz